Қазақстан Республикасы кеден органдарының құқық қорғау қызметінің мәні мен мазмұны [ 71 бет ]

М А З М Ұ Н Ы

К І Р І С П Е

1-тарау. Қазақстан Республикасы кеден органдарының құқық қорғау қызметінің мәні мен мазмұны
1.1. Қазақстан Республикасы кеден органдарымен жүзеге асырылатын құқық қорғау қызметi;
1.2. Кеден ісі саласында орын алатын негізгі қылмыстар және түрлері;
1.3. Контрабанда және басқа да кедендiк құқықбұзушылықтармен күрес және ол үшін жауапкершiлiк;

2 - ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КЕДЕН ОРГАНДАРЫМЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАТЫН ЖЕДЕЛ - IЗДЕСТIРУ ҚЫЗМЕТI.
2.1. Кеден органдарының жедел – iздестiру қызметi және оның негiзгi бағыттары;
2.2. Құқықтық қорғау қызметінің қылмыстық құқықтық формасының әлемдік тәжірибесі;
2.3. Кеден Органдарының жедел бөлiмшелерiнiң жедел-iздестiру қызметтерiн мәлiметтермен қамтамасыз ету және жеткiзiлiмдi бақылау әдiсi;

3 - ТАРАУ. ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ КБД ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТӘЖІРИБЕСІ
3.1. Контрабанда және кеден ережелері және қылмыстармен күрес жүргізу қызметіне талдау;
3.2. Контрабанда және кедендiк құқықбұзушылықтармен күрестiң проблемалары және жетiлдiру жолдары

Қорытындылар мен ұсыныстар

Пайдаланылған нормативті-құқықтық актілер мен негізгі әдебиеттер
    
    |М А З М Ұ Н Ы                         |    ... І Р І С П Е                         |    ... ... ... ... органдарының құқық   |    ... ... мәні мен ...              |    ... Республикасы кеден органдарымен жүзеге асырылатын  |    |
|құқық қорғау қызметi; | ... ісі ... орын ... негізгі қылмыстар және | ... | ... және ... да ... құқықбұзушылықтармен күрес | |
|және ол үшін жауапкершiлiк; | |
| | |
|2 - ... ... ... КЕДЕН ОРГАНДАРЫМЕН ЖҮЗЕГЕ| ... ... - ... ҚЫЗМЕТI. | ... ... ... ...... ... және оның | |
|негiзгi бағыттары; | ... ... ... ... ... ... ... | |
|әлемдік тәжірибесі; | ... ... ... ... бөлiмшелерiнiң жедел-iздестiру | |
|қызметтерiн мәлiметтермен қамтамасыз ету және жеткiзiлiмдi | ... ... | |
|3 - ... ... ... ОБЛЫСЫ КБД ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ | ... ... | ... ... және ... ережелері және қылмыстармен күрес | ... ... ... | ... ... және ... құқықбұзушылықтармен күрестiң | ... және ... ... | ... мен ... | ... ... ... мен ... | |
|әдебиеттер | ... ... ... àë¹àííàí êåéií ¼ç áåòiíøå ìåìëåêåò
áîëûï êåòói ¾øií ... ... ... ... áiði ... iøêi æ¸íå ñûðòºû ñàÿñàòûí æ¾çåãå àñûðó áàðûñûíäà ²àçàºñòàí
Ðåñïóáëèêàñûíû» ýêàíîìèêàëûº ... ... ìåí ... ... ... ... ... áîëàòûí.ιàí ê¼ïòåãåí àóûð
ìiíäåòòåð æ¾êòåëãåí åäi. ... ... ... ... ... æàòàòûí ºûçìåòòåðäi ºàìòèäû. Êåäåí îðãàíû º½ðûë¹àííàí áåði
îñû óàºûòºà äåéií ê¼ïòåãåí î»äû ê¼ðñåòêiøòåðãå ºîë ... ... ... øåòåëìåí ýêîíîìèêàëûº, ñàóäà ºàòûíàñòàðû àðòà ò¾ñòi.
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû ºàçiðãi óàºûòòà ... ... ... ì¾øå ... òàáûëàäû. ʼïòåãåí åëäåðìåí òû¹ûç áàéëàíûñòà,
äîñòàñòûºòà. °ðèíå á½ëàðäû» ¸ði ºàðàé äàìè ... ... iøêi ... ... ... áåëãiëi ð¼ëi áàð êåäåí îðãàíäàðûíû» ºûçìåòiìåí
òû¹ûç áàéëàíûñòû. Æî¹àðûäà àéòûï ¼òêåíiìiçäåé êåäåí ... ... áiði ... Ðåñïóáëèêàñûíû» ýêîíîìèêàëûº ì¾ääåñií ºîð¹àó
áîëûï òàáûëàäû. ĸë ... ... ... ... èìïîðò áàñûì
áîëóäà. Ýêñïîðòòû» èìïîðòòàí ò¼ìåí áîëûï êåëói ... ... ... ... ... ¸ëñiç åêåíäiãiìiçäi ê¼ðñåòåäi. Àë ýêñïîðòòû» áàñûì á¼ëiãií
øèêiçàò º½ðàéäû. Îñûíû» á¸ðií øåêàðàäà áàºûëàï, º½ðàìûí, ... ... ... ... ... òàáûëàäû. Àë êåäåí îðãàíäàðûíû» º½ºûºòûº
ºûçìåòiíå êåëåð áîëñàº, îë ... ... îðûí ... ... ... ... æ¾çåãå àñûðàäû. °»ãiìå îñû ò½ð¹ûäà àðû ºàðàé
¼ðáèòií áîëàäû.Êåäåí îðãàíäàðû êåäåí iñi
ñàëàñûíäà¹û ... ìåí ... ... ... ... ýêàíîìèêàëûº, ºî¹àìäûº æ¸íå ½ëòòûº ºàóiïñiçäiãií ºàìòàìàñûç
åòåäi. Àë á½ë åëiìiçäi» êåäåíøiëåði ¾øií ¸ðèíå î»àé øàðóà åìåñ. Êåäåíøiëåð
îñû ò½ð¹ûäà ... ... ... ... ... ... ... ê¼ï àéíàëàòûí æåði êåäåí áîëóäà. Ñî¹àí áàéëàíûñòû ... ... ìåí ... ... îðûí àëûï ... Ìåìëåêåòòi»
êiðiñ á¼ëiãiíi» åä¸óið á¼ëiãiíi» êåäåí îðãàíäàðû º½ðàéäû.
Æàëïû ìåíi» äèïëîìäûº æ½ìûñûì ¼çiíi» ... ñàé ... ... ... ... ... ... º½ºûº ºîð¹àó
ºûçìåòiíi» ì¸íi ìåí ìàçì½íûí. Îíû ... ... ... ... æîë¹à
ºîþäû. Êåäåí iñi ñàëàñûíäà¹û ê¾í ñàíàï ¼ñiï êåëå æàòºàí ºûëìûñòàðäû» àëäûí-
àëó,îíû ºàëàé æ¾çåãå ... ... ... ... ... ...
ñàëàñûíäà¹û ºûëìûñòàðäû ºàëàé àøûï,ºàëàé iñ ºîç¹ûéòûíäû¹û òóðàëû æ¸íå òà¹û
ñîë ñåêiëäi ì¸ñåëåëåðäi ºàðàñòûðûëäû. ... ... ... ... ... æ¸íå ... ºûçìåòiíi» ºàëàé æ¾çåãå àñàòûíäû¹û
òóðàëû. ... á½ë ... ... ... Êåäåí îðãàíäàðûíû» Êîíòðàáàíäà
æ¸íå êåäåí iñi ñàëàñûíäà¹û º½ºûûºá½çóøûëûºòàðìåí ê¾ðåñi áîéûíøà íåãçãi
ì¸ëiìåòòåð æ¸íå ... ... ... ... ... á½ë òàºûðûïòû òà»äàï àëó ìàºñàòûì îñû ... ... ... àøûï ... ... ºàòûñòû òèiìäi ½ñûíûñòàð æàñó ... ... ... ... ... ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІНІҢ
МӘНІ МЕН МАЗМҰНЫ
1.1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КЕДЕН ОРГАНДАРЫМЕН ЖҮЗЕГЕ ... ... ... пен оның ... қызметінде басым бағыттардың бірі
ретінде адамның және азаматтың құкықтары мен ... ... ... ... қамтамасыз етуге, қазакстандық қоғам
мен мемлекеттің ... әрі ... ... ... ... ... құқықтық қамтамасыз етуге бағытталған ұлттық зандарды
қалыптастыру орын алатыны белгілі.
Қазақстан ... ... ... "Қазақстан Республикасы
өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ... оның ең ... ... - адам және ... ... ... бостандықгары" деп айқын жазылған. Бұл мемлекеттің мемлекеттік және
өзге де органдар атынан өз қызметін құқыктық ... ... ... ету, жеке ... ... мен ... мүдделерін қорғау,
мемлекет пен азамат арасында өзара заң жауапкершілігін ... ... ... ... ... органдар үшін олардың қызмет аукымы, әрине,
аталғандарды, аса ... ... да, ... ... ... ... - ... адамның кұкықтары мен бостандықтарын қорғау, қылмыстар мен өзге
құкық бұзушылықтарға ... ... ... ... ... құқық
тәртібі мен заңдылықты қорғау жөніндегі кейбір функцияларды олар өздерінің
негізгі міндеттерімен қатар жол-жөнекей орындайды. ... ... ... ... ... ... ... тобы айналысады. Оларды құқық
тәртібін қорғау органдары, яғни ҚР Конституциясымен, басқа да ... ... ... ... мемлекеттің өмірі мен қызмет тәртібін
күзетуге арналган органдар деп атайды.
Құқық тәртібін ... ... ... ... корғау органдары үғымы өте
жақын келеді. Бұл ұғымдар өте ұқсас, бірак бірдей ... Олар ... тобы сай ... ... тәртібін қорғау органдарынын барлығы
бірдей құқық қорғау деп есептелмейді. Дәл ... ... ... қатарына
кейбір кұқық тәртібін қорғау органдарын жатқызуға болмайды.
Кейбір авторлар құкық қорғау қызметі ұғымын кең және тар ... Кең ... - бұл ... ... мен ... ... іске асырылуын, заңдылығы мен күкык тәртібін камтамасыз
ететін барлық ... ... ... ... - бұл сол ... өзге ... ... сәйкес
заңнамада белгіленген нысанда жүзеге асырылатын бұзушылықтардан ... ... ... ... ... ... сол немесе өзге мемлекеттік органдарды құқық қорғау қатарына
жатқызу кезінде басшылыққа алынуға тиіс ... ... ... ... ... ... ... түрде алынған, бірақ "құқық қорғау қызметі" атауы
сіңісті болған қызмет белгілерін анықтау аса маңызды.
ҚР ... ... ... ... ... бірқатар белгілері бар:
- біріншіден, құқык қорғау қызметі әртүрлі қылмыстың түрлері ... және ... ... ... ... ету ... ... отырып, тек
заңның негізінде жүзеге асырылады.
Бұл жерде құқыққа қарсы әрекеттердің алдын алу ... ... ... ... ... ыкпал ету шаралары заң-дар мен нормативтік
күкыктық актілерге ... ... ... ... құқық қорғау кызметі заңның негізінде белгілі бір ... ... ... ... Мысалы, қылмыс жасағаны үшін ешқандай жаза
алдын ала қаралмастан қолданылмайды.
төртіншіден, қүқық қорғау қызметін іске ... ... және ... ... ... және ... ... органдарға
жүктеледі.
Айтылғандарды ескере отырып, қуқық ңоргау ... ... ... - бұл ... ... ... қоғамның, мемлекеттің, коғамдық
және өзге де ... ... ... мен ... ... ... және азаматтың кұкықтары мен бостандықтарын ... ету, ... ... ... ... ... ... заңдық
ықпал ету шараларын (соның ішінде мемлекеттік мәжбүрлеу шаралары) қол-дану
арқылы жүзеге асырылатын ... мен ... да ... ... ... ... ... оның арнаулы уәкілетті органы атынан жүзеге
асырылатын қызмет.
Өз мазмұны ... ... ... ... ... ... табылады. Оның көп
жоспарлығы осы мемлекеттік қызмет түрінің негізгі бағыттарымен мазмүны
айқындалатын әлеуметтік ... әр ... ... ... бағыттардың катарына мыналарды жатқызуға болады:
* конституциялық бақылау;
* сот төрелігі;
* соттарды ... ... ... прокурорлық қадағалау;
* қылмыстарды анықтау және тергеу;
* заң көмегін көрсету және қылмыстық істер бойынша қорғау.
Осы бағыттардың әркайсысы нақты ... қол ... ... ... ... ... жою, ... қылмыстық және өзге де
істерді әділ талқылау және шешу, соттардың қалыпты жүмыс істеуі үшін жағдай
жасау; прокурорлық ден қою қүралдарының ... ... ... ... ... ... ... кінәлі адамдарды әшкерелеу және ашу, ... ... ... үшін ... дайындау, кімге қажет болса, барлығына
білікті заң көмегін үсыну. Осы нәтижелерге кол ... ең ... ... іске ... ... ... әдістердің әртүрлігі мен
өзгешелігіне қарамастан, кұқық ... ... ... ... ... камтамасызетеді.
Құқық қорғау органдары: жалпы сипаттамасы және жүйесі
Құқық қорғау қызметінің негізгі бағыттарын (функцияларын) орындау үшін
нақты құқық ... ... ... ... Заң ... ... қорғау
органдарының тобы туралы бірдей ... жоқ: ... ... ... ал ... ... көрсетеді. Бұл алақұлалық осы мәселенің
заңдық ... ... ... ... заң
актілерінде де құқык қорғау қызметіне түсінік берілмеген. Бір автор,
қылмысқа ... ... ... ... ... қорғау органдары десе,
екіншілері - қылмыстар мен өзгеше қол ... ... ... ... - ... орындарда тәртіпті кадағалайды дейтіндер.
* Ғылымда сот кұкык қорғау ... ... ... туралы пікір
қалыптасқан. Алайда, біздің ойымызша, ... ... ... ... ... ... ойткені сот қүқық қорғау органдарынан қүкыктық
мәртебесімен ерекшеленетін айрықша мемлекеттік орган болып ... ... ... ... ... ... ... сәйкес соттардың
міндеті "азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтарын және ... ... ... мен ... өзге де ... құқықтық
актілердің, республика халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз ету"
болып табылады.
Құқық қорғау ... ... оның ... (бағыттарының)
сипаттамасын және қалыптасқан тәжірибені ескере отырып, қүқық қорғау
органдарына мына-ларды ... ... ... ... ұйымдық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын органдар (ҚР
Жоғарғы Сотының ... Сот ... ... ... және ... ... мен ... қалаларындағы әкімшілері);
* прокуратура органдары;
* қылмыстарды анықтауды, жолын кесуді және ... ... ... (ҚР ІІМ, ¥ҚК, ӘдМ, ... полициясы агенттігінің кейбір алдын ала
тергеу және ... ... ... ... пен ... қамтамасыз етуді ұйымдастыруды қамтамасыз
ететін органдар (адвокатура, нотариат).
Соттар (аудандық және ... ... ... және ... ҚР Жоғарғы Соты) бізше, құқық қорғау органдарына жатады.
Àíûºòàìà æ¾ðãiçó - àëäûí àëà ... ... ... àëà iñòi ... áiði ... ... Àëäûí àëà iñòi ºàðàó - á½ë àíûºòàìà æ¾ðãiçó
îðãàíäàðû ìåí òåðãåó îðãàíäàðûíû» ä¸ëåëäåìåëåðäi æèíàó, ... ... ... ... ... ... ... ä¸ëåëäåìåëåð æ¸íå àëäûí àëà
òåðãåó êåçiíäå ... ... ñîò ... ... ìà»ûç¹à èå.
Êåäåí îðãàíäàðû ìûíà iñòåðäå àíûºòàìà æ¾ðãiçåäi:
1) Êîíòðàáàíäà.
2) Òåõíîëîãèÿëàðäû» çà»ñûç ýêñïîðòû, ºàðó æàðàº, ¸ñêåðè ... ... ... ... ºàðó æàñàó¹à ºîëäàíûëàòûí, ¹ûëûìè-òåõíèêàëûº
èíôîðìàöèÿëàð ìåí ºûçìåòòåðäi» çà»ñûç ... ... ... ... ... ê¼ðêåì ¸äåáè øû¹àðìàëàðû, òàðèõè,
àðõåîëîãèÿëûº æ¸íå ... ... ... ... ... Øåòåëäåí øåòåë âàëþòàëàðûíû» ºàéòûï îðàëìàóû êåçiíäå.
5) Êåäåí ò¼ëåìäåðií ò¼ëåóäåí æàëòàð¹àíäà.
²Ð-íû» Êåäåí îðãàíäàðûíû» ... ... ... òàáó ... ... ... ... æ¸íå êåäåí ò¸ðòiáií
á½çóøûëûºïåí ê¾ðåñó" æ¼íiíäåãi Áàñºàðìà ... ... ... êåäåí
åðåæåëåðií á½çóøûëûºïåí ê¾ðåñó æ¼íiíäåãi ... ... ... ... ... - á½ë îíû» áàñºàðóøûñû æ¸íå îë ... ... ... êåç ... iñêå ... æ¾ðãiçå àëàäû.
Àíûºòàìà æ¾ðãiçåòií ò½ë¹à - á½ë àíûºòàìà æ¾ðãiçóãå º½çûðåòi áàð ëàóàçûìäû
ò½ë¹à. Êåäåí îðãàíäàðûíäà àíûºòàìà ... ... ... ... àñûðàäû, îëàð: Êåäåí îðãàíû áàñòû¹ûíû» íåìåñå áàñòûº îðûíáàñàðûíû»
á½éðû¹û áîéûíøà à¹à ... ... ... æ¾ðãiçó ºûëìûñòûº iñòi» ºîç¹àëóûíà àëûï ... ... ... ... ... ... ... áîëàäû. ̽íäàé
ì¸ëiìåòòåð íåãiçiíåí êåäåí áàºûëàóûí iñêå àñûð¹àíäà, î¹àí: äîêóìåíòòåðäi
òåêñåðãåíäå, ... ìåí ... ... ... æåêå ... êåçiíäå
àëûíàäû.
Êåäåííi» ëàóàçûìäû ò½ë¹àñû ... ... ... ... ... 3-ê¾í iøiíäå òåêñåðåäi. Êåéáið æà¹äàéëàðäà á½ë
ìåðçiì 10-ê¾íãå ½çàðòûëóû ì¾ìêií. ²ûëìûñòûº iñòi ºîç¹à¹àí¹à äåéií ... ... ... ... áîëàäû.Åãåð êîíòðàáàíäà íåìåñå áàñºà ... ... ... íåìåñå êåäåíäiê ðåñiìäåó êåçiíäå òàáûëñà,
ñîëàðäû òàïºàí ëàóàçûìäû ò½ë¹à ïðîòîêîë æàñàéäû.
Îñû êåçäå êåäåí îðãàíûíû» ... ... îíû» ... ... áiðií ºàáûëäàéäû:
1) ²ûëìûñòûº iñòi ºîç¹àó æ¼íiíäå øåøiì.
2) ²ûëìûñòûº iñòi ºîç¹àóäàí áàñ òàðòó æ¼íiíäå øåøiì.
3) ... æ¸íå ... ... ... äà ... ... ... æiáåðó æ¼íiíäåãi øåøiì.
Êåäåíäiê ºûëìûñòàð àóûð ºûëìûñòàð êàòåãîðèÿñûíà ... ... ... ... ò¾ðäå àëäûí àëà òåðãåó æ¾ðãiçiëåäi. Àë êåäåíäiê
ò¼ëåìäåðäi ò¼ëåóäåí æàëòàðó àóûð åìåñ ºûëìûñòàð êàòåãîðèÿñûíà æàòºûçûë¹àí.
Êåäåí ... ... ... ... iñòi ... ... áîëìàéòûí òåðãåó iñ-¸ðåêåòòåðií æ¾ðãiçåäi. Êåéiíãå ºàëäûðó¹à
áîëìàéòûí òåðãåó iñ-¸ðåêåòòåðiíå æàòàòûíäàð: ... òàáó ... ... ... ... ... êó¸ëàíäûðó, ºûëìûñêåðäi ½ñòàó,
ê¾äiêòåíóøiëåðäi ½ñòàó æ¸íå òåðãåó, çàðäàï øåãóøiëåðäi æ¸íå ... ... ... ... ... æåêå ... òåêñåðó ºàæåòòiëiãi òóûíäàéäû. Òåêñåðó - ºûëìûñ içäåðií òàáó
ìàºñàòûíäà æ¸íå áàñºà äà çàòòàé, ä¸ëåëäåìåëåðäi òàáó ¾øií ... ... ... ... ... ... ... æ¸íå
êîíòðàáàíäàëûº çàòòàðäû òàáó ¾øií æ¾ðãiçiëåäi, òàóàðëûðûíû» ñàïàñûí àíûºòàó
¾øií æ¾ðãiçiëåäi. ... ... ... ¾øií ... æ¸íå ... äà ... áåëãiëåðií àíûºòàó ¾øií àðíàéû ... ... ... æ¾ðãiçó ¾øií áåëãiëi áið ì¸ëiìåòòåðãå íåãiçäåëó ºàæåò. Òiíòóäi
Ïðîêóðîðäû» ñàíêöèÿñûìåí àíûºòàìà æ¾ðãiçóãå ... ... ... Àë ... ... ... ïðîêóðîðäû» ñàíêöèÿñûíñûç
æ¾ðãiçiëói ì¾ìêií áiðຠîñû òiíòó ... ... 24 ... ... ... ... Çà» ... æåêå òiíòóäi æ¾ðãiçóãå áîëàäû.
Ïðîêóðîðäû» ñàíêöèÿñûç ... ... æåêå ... æ¾ðãiçiëåäi:
1) ²ûëìûñêåðëåðäi ½ñòàó êåçiíäå.
2) Òiíòó æàñàëûï æàòºàí ¹èìàðàòòà¹û ìåêåìåäåãi ò½ë¹à îñû iñêå ºàæåòòi
äîêóìåíòòåð ìåí çàòòàðäû ¼çiíå òû¹ûï ò½ð ... ... ... ... ... ... ... æûíûñûìåí áiðäåé àé¹àºòàð
ºàòûñóûìåí æ¾ðãiçiëåäi. Æåêå òiíòó êåçiíäå: êèiìi, àÿº êèiìi, ºîëûíäà¹û
çàòòàðû æ¸íå ... ... ... ... ... êåì ... 2-àé¹à ºàòûñóû ºàæåò.
Êåäåíãå àíûºòàìà æ¾ðãiçó ... ... ... ... ... Á½ë øàðà ... - ïðîöåññóàëäûº ìiíäåòòåìå íåãiçiíäå æ¸íå
ê¾äiêòåíóøi ò½ë¹àíû ºûñºà ìåðçiìãå áîñòàíäû¹ûíàí ... æ¸íå ... ... ¾øií, ... áið ... ºàòûñû áàðëû¹ûí àíûºòàó ìàºñàòûíäà
æ¾ðãiçiëåäi.
µñòàó¹à íåãiç áîëàòûí ì¸ëiìåòòåð:
1) ... ... ... ... ... ... ... ½ñòàë¹àí ò½ë¹à.
2) Êó¸ãåðëåðäi» ì¸ëiìåòi áîéûíøà.
3) ʾäiêòåíóøiäå, íåìåñå îíû» êèiìiíäå, íåìåñå îíû» ¾éiíäå
ºûëìûñ içi ... ... ... ... ò½ë¹àñû áîëñà, îíäà ... ... ... îñû ì¸ëiìåòòi êîíòðàáàíäàìåí æ¸íå êåäåí åðåæåëåðií
á½çóìåí «ê¾ðåñó æ¼íiíäåãi áàñºàðìà¹à õàáàðëàéäû. ... ... ... ñîò øåøiìiíå äåéií ò½ë¹à 48 ñà¹àòòàí àðòûº ... Àë ... ... ... àðòûº ½ñòàìàóû òèiñ. ʾäiêòåíóøi
åãåð áîñòàíäûºòà áîëñà, îíäà îíû òåðãåóãå ïîâåñòêà àðºûëû øàºûðûëàäû. Åãåð
ñåáåïñiç ... ... ... ... îíäà îíû ... òåðãåó àëäûíäà ê¾äiêòåíóøiãå ºàíäàé ºûëìûñòà ê¾äiêòåíãåíi ... ... ... ... ... ... îíû» º½êûºòàðûí
ò¾ñiíäiðåäi: ê¾äiêòåíóøiíi» ºîð¹àóøû¹à º½ºû¹û áàð, íåäå ê¾äiêòåíiï æàòºàíûí
áiëó º½ºû¹û, ò¾ñiíiêòåìå ... ... ... ... áåðó, òåðãåó
ïðîòîêîëûìåí òàíûñó¹à º½ºû¹û áàð æ¸íå ... àëà ... ... ... øåøiìiíå øà¹ûì æàñàó º½ºû¹û. ²ûëìûñ ... ... ... æ¸íå ... ... áîëà ... ... ñîë ñàëàäà êåäåí
ºûëìûñòàðû æàñàëûï æàòºàíäà, êåäåí îðãàíäàðû æ¸íå ò.á. ... ... ñîë ... ... ... ... ... êåçiíäå ºûëìûñòûº æàóàïêåðøiëiêêå
òàðòûë¹àí ò½ë¹àëàðäû» ºàðæûëûº îïåðàöèÿëàðûí æ¸íå áàíêòåãi øîòòàðûí òåêñåðå
àëàäû. Á¾ë iñ-¸ðåêåòòåð. «Áàíêòåð æ¸íå Áàíê ... ... ... ... ... àíûºòàìà æ¾ðãiçó êåçiíäå ºûëìûñòûº æàóàïêåðøiëiêêå
òàðòûë¹àí ò½ë¹àíû» àºøà ñàëûìäàðû, ì¾ëêiíå ... ... Á½ë ... ... æ¾ðãiçåòií òåðãåóøiãå áåðiëãåí. Àëäûí àëà òåðãåó iñòåði
ìiíäåòòi êåçiíäå, àíûºòàìà ... ... ... iñòi ºîç¹à¹àí
ê¾ííåí áàñòàï 10-ê¾í iøiíäå àÿºìàëóû ºàæåò. Êîíòðàáàíäà æ¼íiíäåãi iñêå
àíûêòàìà ºûçìåòií ... ... ... îñû iñòi iøêi ... ... òåðãåóøiëåði æ¸íå ²àçàºñòàí ... ... ... ... ... ... ... æ¸íå æàïïàé ºûðûï æîéòûí ºàðó æàñàó¹à ... ... ... ìåí ... ... ýêñïîðòûìåí áàéëàíûñòû
ºûëìûñòàð ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» ½ëòòûº ºàóiïñiçäiê Êîìèòåòiíi»
òåðãåóøiëåðiìåí ... ... ... âàëþòàëàðûíû» ºàéòûï êåëìåóiìåí
áàéëàíûñòû ºûëìûñòàð iøêi iñòåð îðãàíäàðûíû» òåðãåóøiëåðiìåí ºàðàëàäû. Àë
Êåäåí ... ... ... áàéëàíûñòû ºûëìûñòàð òîëû¹ûìåí êåäåí
îðãàíäàðûìåí ºàðàëàäû, ñåáåái: á½ë ºûëìûñ àëäûí àëà ... ... ... á½ë ... æ¼íiíäå ê¸äiìãi òåðãåó æàñàëàäû.
2. КЕДЕН ІСІ САЛАСЫНДА ОРЫН ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... Органдарының құқық қорғау қызметі
мемлекеттің кедендік құқықтық қатынас ... ішкі және ... ... ... ... ... Бұл қызметтің мақсаты
болып мемлекеттік, қылмыстық, ... ... және ... ... ... ... да ... саласы.
Қазақстан Республикасы Кеден органдарының құқық қорғау ... ... ... ... ... ... ... функциялары мен мақсаты болып, басқа құқықтық нормаларды қорғауда
кеден органдарымен қолданылатын, ... ... ... ... ... ... ... кодексіне сәйкес кеден органдары:
- Қазақстан Республикасы кеден заңдылығын және басқа да ... ... ... яғни ... ісін ... ... барысындағы
азаматтар мен ұйымдардың заңды құқықтары мен қызығушылықтарын қорғап,
бақылауды жүзеге асырады;
- Өз ... ... ... ... экономикалық қызығушылығын
және қауіпсіздігін сақтау;
- Сауда экономикалық қатынастарды реттеуде кедендік құралдарды қолданады;
- Қазақстан Республикасы ... ... ... тауарлар мен көлік-
құралдарының өтуі барысында ... беру ... ... ... ... ... қауіпсіздікті қорғауда, халық қызығушылығын, ... мен ... ... ... қоршаған ортаны қорғауда,
республика ... ... ... ... ... iсi саласында орын алатын негiзгi қылмыстардың түрлерi:
Àíûºòàó áîéûíøà êåäåí îðãàíû ... ... ... æàòàäû.
1) êîíòðàáàíäà
2) ¸ñêåðè òåõíèêà æ¸íå ºàðó ... ... ... ïåí
ºûçìåòòåðäi» çà»ñûç ýêñïîðòû
3) øåòåëäiê æ¸íå ... ... ... ... æ¸íå
òàðèõè, ê¼ðêåì çàòòàðûíû» Қазақстан Республикасы òåððèòîðèÿñûíà ºàéòïàóû
4) ... ... ... ... ... æ¸íå êåäåí
ò¼ëåìäåðiíåí áàñ òàðòó
Êîíòðàáàíäà
ʼïòåãåí åëäåðäi» ... ... ... ñ¼çi ... bando- ... ºàóëûñûíà) ìåìëåêåò øåêàðàñû àðºûëû çà»ñûç ò¾ðäå,
ºûëìûñ äåï òàáûëàòûí òàóàðëàð ìåí ... äà ... ¼òói ... ... ... ¾øií ... ... 209-250 áàáûíäà áåëãiëåíãåí. Îñû ... áàï ... ... æàòàäû;
1) ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû êåäåí ... ... ... áàºûëàóäàí
æàñûðûï, íåìåñå æàë¹àí º½æàòòàðäû ºîëäàíûï, íåìåñå äåêëàðàöèÿëàмаó æîëûìåí;
à) òàóарëàð ìåí áàñºà äà çàòòàðäû;
á) åñiðòêi çàòòàðäû, ïñèõîòðîïòû, ê¾øòi ¸ñåð ... óëû, ... ... ... çàòòàðäû;ºàðó æàðàº, ºîïàð¹ûø º½ðûë¹ûëàð,
ºàðó æàðຠæ¸íå îº ä¸ðiëåð, ... ... ... ... ... æàïïàé æîþ ºàðóëàðûí æàñàéòûí ìàòåðèàëäàð ìåí ... ... ... ïåí ... º½íäûëûºòàðäû» ²àçàºñòàí
Ðåñïóáëèêàñû êåäåí øåêàðàñû àðºûëû çà»ñûç ¼òói
2) ²àçàºñòàí ... ²Ê ... 1-øi æ¸íå 2-øi ... ... ¸ðåêåòòåðäi ëàóàçûì èåñi ... ... ... ... ... æ¾ðãiçóøi ò½ë¹à¹à ºûñûì ê¼ðñåòó
æîëûìåí æàñàó;
3) ²àçàºñòàí ... ²Ê ... 1 æ¸íå 2 ... ... ½éûìäàñºàí òîïòûº æàñàóû
Êîíòðàáàíäà îáüåêòiñi - ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû êåäåí òåððèòîðèÿñû
àðºûëû òàóàðëàð ìåí º½ðàëäàðäû» ... ¼òói ... ... ... àë
òàóàðëàð ìåí º½ðàëäàð æåêå ºàòûíàñûíäà ... ... ¼òó ... ... ... ... ºûçìåòòi ìåìëåêåòòiê ðåòòåó
åðåæåñi á½çûëàäû. ... ... ... ... ... òèãiçåäi;
1) ýêîíîìèêàëûº ºàóiïñiçäiêêå (ñòðàòåãèÿëûº ìà»ûçäû øèêiçàò òàóàðëàðûí
çà»ñûç ¸êåòóäå);
2) ... ... ... ... ºàðó ... çà»ñûç àëûï æ¾ðó êåçiíäå);
3) ²àçàºñòàííû» ½ëòòûº ... ... ... ... æîþ ... æ¸íå îíû æàñàó¹à ºàæåòòi ìàòåðèàëäàð
ìåí º½ðûë¹ûëàðäû, æàáäûºòàðäû çà»ñûç ¸êåëó ìåí ... ... ... ... ... ... êåçiíäå)
Êîíòðàáàíäà îáüåêòiñií ñèïàòòàó ¾øií îíû» ìà»ûçäû º½ºûºòûº ... çàòû ... èå ... ... ... æàçàëàóäû äèôôåðåíöèàëäàé
îòûðûï, çà» êîíòðàáàíäàíû åêi ò¾ðãå á¼ëåäi.
Êîíòðàáàíäàíû» áiðiíøi ò¾ðiíäåãi çàòòàð ... ... êåç ... ... ... æ¸íå ... òàóàðëàð, øàðóàøûëûº-
ò½ðìûñòûº çàòòàð, ... ... ... ... ... ... àëêîãîë ñóñûíäàðû, òåìåêi á½éûìäàðû æ¸íå ò.á.
Êîíòðàáàíäàíû» åêiíøi ò¾ðiíäåãi çàòòàð¹à åðêií àçàìàòòûº àéíàëûñòàí
iøiíàðà æ¸íå òîëûº ... ... ... ... ... ... ¸ñåð ... óëû, óëàíäûð¹ûø, ðàäèàêòèâòi, æàðûë¹ûø ... ... ... ... ... ... ... ÿäðîëûº æàïïàé æîþ
ºàðóëàðû), ñîíûìåí ºàòàð, êåäåí øåêàðàñû àðºûëû àëûï ... ... ... ... ... (æàïïàé æîþ ºàðóûí æàñàó¹à ºàæåòòi ìàòåðèàëäàð
ìåí æàáäûºòàð, ... ... ... òàóàðëàð, ì¸äåíè º½íäûëûºòàð).
Êîíòðàáàíäàíû» îáüåêòèâòi æà¹û - ... ... ... ... ... ¼òói, ÿ¹íè ... ... ¸äiñïåí,
õàëûºàðàëûº ïîøòà æiáåðóëåðií, º½áûð æîëû ê¼ëiãií æ¸íå ýëåêòð æ¾éåñi
àðºûëû òàñûìàëäàóäû ºîñà ... ... ... ... æ¸íå ¸êåëó. Êîíòðàáàíäà ... ... ... ... ... îíû ºûëìûñòûº ¸ðåêåòñiçäiê æîëìåí iñêå àñûðó¹à äà áîëàäû.
̽íäàé æà¹äàéëàð áiðíåøå ºàòûñóøûëàð ê¼ìåãiìåí ... ... ... ... òîï ... ... æåêåëåãåí ºàòûñóøûëàð ... ... ... ... ... ºàòûñïàéäû, áàéëàíûñòû åìåñ.
Êîíòðàáàíäà ºûëìûñû êåëåñi æà¹äàéäà àÿºòàëäû äåï ñàíàëàäû; òàóàðëàð
ìåí ... äà ... ... ... ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû êåäåí øåêàðàñû
àðºûëû ¼òêåí êåçiíåí áàñòàï, ÿ¹íè, îíû» êåäåí òåððèòîðèÿñûíà ... ... îñû åë ... ... ... ... åðêií êåäåí
àéìà¹û æ¸íå åðêií ºîéìà àðºûëû ¼òêåí ... ... æ¸íå ... ... ... ... äàéûíäàëó¹à, ìûñàëû çà»ñûç ò¾ðäå
ñòðàòåãèÿëûº ìà»ûçäû øèêiçàò ... ... ... àëó, ... ... ... ... êó¸ëiê àëó; º½ïèÿ æàéëàðäû
æàáäûºòàó;¼çãå ò½ë¹àëàðäû ºûëìûñ æàñàó¹à ... æ¸íå ... ... æàñàéòûí áàðëûº ¸ðåêåòòåð. Àëàéäà, á½ë æåðäå åñêåðåòií áið ... ... ... ... ... ä¸ëåëäåó ¼òå ºèûí.
Êåäåí øåêàðàñû àðºûëû òàóàðëàðäû» çà»ñûç ¼òó ... ... ... ... ... äåï ... Àë ... øåêàðàñûíàí ¼òïåãåí
êåçãå äåéií ... ... ... ¸ðåêåò òåê êîíòðàáàíäà¹à
äàéûíäàëó íåìåñå îºòàëó áîëûï òàáûëàäû.
Êîíòðàáàíäà ñóáüåêòiñi ... ... ... 16 áàïºà
òîë¹àí æåêå ò½ë¹à áîëà àëàäû.
Êîíòðàáàíäàíû» ìàìàíäàí¹àí ò¾ðiíå ºàðàé ... ... ... ... ... ... ºûëìûñ æàñà¹àí ëàóàçûì èåñi ... ... æà¹û - ... ºàñàºàíà ôîðìàñûìåí ñèïàòòàëàäû.
Çà»ìåí ºàðàñòûðûë¹àí æà¹äàéäà êií¸ëi àäàì æà¹äàéäû» ñ¸éêåñ ºèûíäû¹ûí,
ºûëìûñòûº îºòàëóäû» æ¾çåãå ... ... ... ... ... ... ôàêòiñií ñåçiíói, áiëói ºàæåò.
²½ºûºòûº ì¸íäåãi êîíòðàáàíäà ... ... ïåí ... ... ¾øií ... ê¼áiíåñå çà»ñûç æîëìåí áàþ¹à ½ìòûëó ñèïàòûíà èå ... ... äà ... ... ... ò¾ðiíå áiðíåøå ðåò æàñàó íåìåñå
¼çiíi» ºûçìåò áàáûí ïàéäàëàíó ... ... ... ... ... ... ... æ¾ðãiçóøi ò½ë¹à¹à ºûñûì (ê¾ø) ê¼ðñåòó ... ... ... ... 2-øi ò¾ði àóûð ... èå -
½éûìäàñºàí òîïòû» ºûëìûñ æàñàó.
²ûëìûñòû áiðíåøå ðåò æàñàó – ò½ë¹àíû» æàë¹ûç ¼çi ... ... ... ... ... ºàðñû ¸ðåêåòòi» áiðíåøå ðåò, åêi íåìåñå îäàí äà
ê¼áiðåê ºàéòàëàíóû, åãåð ... ... ... ¾øií ... ... ... æàóàïêåðøiëiêòåí áîñàòûëìà¹àí áîëñà, íåìåñå ò½ë¹àíû»
á½ðûí æàñà¹àí ºûëìûñ ¾øií ... ... ... ... òàñòàë¹àí
áîëìàñà.
´çiíi» ºûçìåò áàáûí ïàéäàëàíûï ëàóàçûì èåñiíi» êîíòðàáàíäà ºûëìûñûí
æàñàó – áèëiê ¼êiëi , ... ... ... ... ... ... ... àðíàéû òàïñûðûñ áîéûíøà àòºàðóøû ìåìåêåòòiê æ¸íå
ìóíèöèïèàëüäû (ê¸ñiïîðûí, ½éûì, ìåêåìå) îðãàí ... ... ... ... ... êîíòðàáàíäàíû» ñóáüåêòiñi áàºûëàó
ºûçìåòií àòºàðóøû ... ... ... ... ... áàñºà äà ìiíäåòòåðäå
îðûíäàóøû ëàóàçûì èåñi áîëàäû. Á½ë øåêàðà ºûçìåòiíäåãi áàºûëàó – ... ... ... ... èåñi; ... ... ... ò½ðàºòû ò¾ðäå
òàóàðëàð ìåí ê¼ëiê º½ðàëäàðûí òàñûìàëäàó ºûçìåòiìåí áàéëàíûñòû ëàóàçûì èåñi
(òå»iç êåìå ... ... æîë ... ... ... ... ... ê¼ðìå äèðåêòîðëàðû) ìåìëåêåòòiê áèëiêòi» æî¹àð¹û
îðãàíû ¼êiëäåði- ëàóàçûìäû ò½ë¹àëàð, ÿ¹íè ºûçìåò áàáûìåí ... ... ... ¼ç ... ... ... ... áiëäåðåäi;
æî¹àðûäà ê¼ðñåòiëãåí ò½ë¹àëàðäû» áiði ¼ç ¼êiëåòòiãiíåí øû¹àòûí ºûçìåò
ì¾ääåñiíåí òûñ ... ... ... ... ... æèÿ ... íåìåñå
ºûëìûñòû» æàñàëó æîëûí ¼çi æ¸íå áàñºà äà ò½ë¹àëàð àðºûëû æå»iëäåòå îòûðûï
êîíòðàáàíäàíû» çàòûí ¸êåëó æ¸íå ... ... ... àñûðóøû ò½ë¹à¹à ê¾ø ... ... ... ʾø ... àðºûëû êîíòðàáàíäàíû» æ¾çåãå
àñûðó áåëãiñiíäå ê¾øòåó ìåí îíû» ... ¹àíà ... ... ... ºàòàð ê¾øòåó äå»ãåéi äå åñêåðiëói ºàæåò. Ôèçèêàëûº
ê¾øòåó áið íåìåñå áiðíåøå ðåò - ½ðóäû áiëäiðåäi, á½ë ... ... ... ... ... ... íåìåñå àóûð æàðàºàò
òèãiçåäi. Ïñèõèêàëûº ê¾øòåóãå àóûðëûº äå»ãåéiíå ... ... ... ... êîíòðàáàíäàíû æàñàóû – å» ... ... ... ... ò¾ði ðåòiíäå òàíûëàäû. Á½ë ... åêi ... îäàí äà ê¼ï àäàì ... àëà ... ... ... iñêå ... ¸äiñi, òîïòà¹û àäàìäàð ºûëìûñ æàñàó êåçiíäå ... ... ... ... ... ½éûìäàñºàí òîïòû» áåëãiñi ... ... ... ... áîëûï òàáûëàäû, ÿ¹íè, áið ¹àíà ºûëìûñ
àòºàðó ¾øií ½çຠ... ... ... ... æàçà ... ²Ê-
òi» 209-250 áàáûìåí ºàðàñòûðûë¹àí;
1 òàðìຠáîéûíøà – 5 æûë¹à äåéií áàñ áîñòàíäû¹ûíàí àéûðó
2 òàðìຠ...... ... ... 3 ... 7 ... ... äà ºàòàë æàçà ìàìàíäàí¹àí ºûëìûñ ò¾ðiíå áåðiëói ì¾ìêií;
3 òàðìຠáîéûíøà – ì¾ëêií ò¸ðêiëåó ... 5-10 ... ... ... - ... ... àðºûëû 7-12 äåéií
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû ²Ê-» áàïòàðûíäà, ... æîþ ... ... ... ... ... àºïàðàòòà æ¸íå ºûçìåòòi, òåõíîëîãèÿíû
çà»ñûç ýêñïîðòòà¹àí, îíû æåòêiçóãå àðíàéû ýêñïîðò ... ... ìåí ... ... ... ýêñïîðòû ¾øií æàóàïêåðøiëiêêå
òàðòûëó ºàðàñòûðë¹àí.
²ûëìûñòû» îáüåêòiñi - ñûðòºû ýêîíîìèêàëûº ºûçìåòòå æ¾çåãå ... ... ... ... æåêåëåãåí òàóàð ò¾ðëåði ... ... æ¸íå ... ... ... ... ¼òó ... òàáûëàäû.
²ûëìûñ çàòû æàïïàé æîþ ºàðóûí æàñàóäà ºîëäàíûëóû ì¾ìêií ¹ûëûìè-
òåõíèêàëûº àºïàðàò æ¸íå ºûçìåò, ... ... ... ... æ¸íå ¸ñêåðè òåõíèêà áîëûï òàáûëàäû.
²ûëìûñòû» îáüåêòèâòi - æà¹û çà»ñûç ýêñïîðò, ÿ¹íè ... ... ... ... æ¸íå ... ... êåäåí øåêàðàñûíàí áið íåìåñå áiðíåøå øåòåë ... ... ... ... íîðìàäà ñ¸éêåñ çà»ñûçäûº ðåòiíäå áåêiòiëãåí
àðíàéû ýêñïîðòòûº ... á½çó ... ... æ¾çåãå àñûðó ¸äiñi ºîë ñ½¹ó çàòûíû» ñèïàòûíà, ñîíûìåí
ºàòàð àðíàéû ýêñïîðò áàºûëàóûí á½çó åðåêøåëiãiíå ... ... ... äåï ... ... ýêñïîðò áàºûëàóûí á½çà
îòûðûï æî¹àðûäà àòàë¹àí çàòòàðäû ²àçàºñòàí ... ... ... ... ... ... øåãiíåí òûñ ½ñûíó êåçiíåí áàñòàï.
Çà»ñûç ýêñïîðòºà áà¹ûòòàë¹àí ò½ë¹à ¸ðåêåòi, î¹àí ... ... ... ... (ìûñàëû, àðíàéû ýêñïîðò áàºûëàóûí
á½çà îòûðûï, ... ... ... áàºûëàóûí æ¾ðãiçó êåçiíäå àíûºòàë¹àí
áîëñà) îíäà îë ºûëìûñºà àºòàëó ñòàäèÿñûí ò¾çåéäi.
Çà»ñûç ... ... åñi ... 16-¹à ... æåêå ò½ë¹à. Áåðiëãåí ºûëìûñòû» åðåêøåëiãiíå ºàðàé ñóáüåêòiñi
äàéûíäàóøû ê¸ñiïîðûí, ýêñïîðò ... ... ... ... áàð ... ... ... ²ûëìûñ ²àçàºñòàí øåãiíåí òûñ
æåðëåðäå æàñàë¹àíû ¾øií îñû ... ... ... ... òåê ²àçàºñòàííû» àçàìàòû, ... ... ... æîº ... ... ... æà¹û êií¸íi» ºàñàºàíà ôîðìàñû. Àðíàéû ýêñïîðò
áàºûëàóûí æ¸íå êåäåíäiê ðåñiìäåóäi» áåêiòiëãåí ò¸ðòiáií ... ... òûñ ... ... ... ... ¹ûëûìè- òåõíèêàëûº
àºïàðàòòû øåòåëãåí ¼òêiçóäå, îëàðäû æàïïàé æîþ ºàðóûí æàñàóäà ... ... ... ìàºñàòû ìåí ìîòèâi ¸ð ò¾ðëi áîëóû ì¾ìêií.
Çà»ñûç ýêñïîðò ¾øií ... ... ... ... ... äà ... àéäàí 1 æûë¹à äåéiíãi) ñàëó íåìåñå 3 æûëäàí 7 æûë ... ... ... ... òåððèòîðèÿñûíà øåò åëäi» æ¸íå ²Ð-ñû õàëºûíû» ê¼ðêåì, òàðèõè æ¸íå
àðõåîëîãèÿëûº º½íäûëûºòàðûíû»
ºàéòàðûëìàóû.
Áåðiëãåí ºûëìûñºà æàóàïêåðøiëiê ²àçàºñòàí õàëºûíû» ì¸äåíè ... ... ... ì¸äåíè º½íäûëûºòû çà»ñûç ¸êåòó æ¸íå ... ... ... ... ... áåëãiëåíåäi.
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû çà»ûíà ñ¸éêåñ ºàéòàðó ìiíäåòòi áîëûï
òàáûëàòûí, øåò åë ìåí ... ... ... òàðèõè æ¸íå
àðõåîëîãèÿëûº º½íäûëû¹ûíû» áåêiòiëãåí ìåðçiìäå ²Ð-íû» ... ... ... òàáûëàäû. ²ûëìûñ îáüåêòiñi øåò åë ìåìëåêåòiíi»
æ¸íå ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû õàëºûíû» ... ... ... ... ìåìëåêåòòiê ìîíîïîëèÿ áîëûï òàáûëàäû.
Îñû ºûëìûñòû» çàòû ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû “̸äåíè ... ... ... ... ... ... ì¸äåíè º½íäûëûºòàð òiçiìi.
Мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуде ... ... роль ... Кеден органдары сыртқы сауда айналымын
реттеуге қатыса отырып, сонымен қатар ... ... ... асыра
отырып, ол мемлекет бюджетін толықтырады және сол ... ... ... ... ... органдары протекционистік шаралар арқылы мемлекеттік өндірісті
қорғайды. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының ... ашық ... ... ... ... ... экономикалық қауіпсіздігі
күрделі проблемаға айналды.
Оны қамтамасыз етуге кеден органдары СЭҚ-ті реттеуге жауапкершілікте
болады.
Қазақстан Республикасының заңына сәйкес кеден ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы кеден саясатын құруда және оны жүзеге асыруға
қатысады;
2. Заңдылықты ... ... ... ісін ... ... ... ... мекемелердің және ұйымдардың мүдделері мен құқығын
қорғауда шаралар қолданады;
3. ... ... ... ... ... табылатын Қазақстан
Республикасының экономикалық қауіпсіздігін өзінің құзіреттілігі шегінде
қамтамасыз етеді;
4. ... ... ... ... ... ... қатынастарды реттеуде кедендік реттеудің құралдарын
пайдаланады;
6. Кеден салықтарын, баждарын және т.б кеден төлемдерін ... ... ... ... ... ... тауарлардың
өткізу тәртібін қамтамасыз етеді;
8. Контрабандамен, салық заңдылықтарын және кеден тәртібін ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының және шетел мемлекеттерінің халқы жинаған археологиялық,
тарихи, көркем заттардың, жоғалып кету ... бар ... ... және т.б ... ... ... ... жүргізеді,
сонымен қатар халықаралық терроризммен күресуде көмек береді;
9. Кедендік ресімдеу мен кеден бақылауын жетілдіреді және оны ... ... ... ... территориясынан өтетін тауар
айналымын тездетуге жағдай жасайды;
10. Кедендік сыртқы сауда ... және ... ... СЭҚ ТН ... СЭҚ ... ... қатар азаматтардың, ұйымдардың,
мекемелердің және кеден органдарының СЭБ-ын дамытуға көмектеседі;
13. ... ... ... ... адам денсаулығы мен өмірін,
жануарлар мен өсімдіктерді, сырттан келетін тауарлардан ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан мүддесіне стратегиялық маңызы бар материалдардың сыртқа
әкетілуін бақылауды жүзеге асырады;
15. Өз құзыреттілігі ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттерін орындауды қамтамасыз
етеді, Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... және т.б компетентті органдарымен,
халықаралық ұйымдармен кеден ісі ... мен ... ... ... ... ісі ... консультативтік және ғылыми-зерттеу ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік органдардың, кеден органдарының, ... ... ... сұрақтары бойынша мәліметтерін бекітілген тәртіппен
жүзеге асырады;
19. Біртұтас қаржы-шаруашылық саясатты жүзеге асырады, ... ... және ... ... ... ... ... приоритетті бағыты болып, құрылған
программада белгіленгендей, мыналар ... ... және ... ... ... асырады, кедендік бақылау және кедендік
ресімдеу технологиясын жетілдіру, мемлекеттің экономикалық ... оның ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігін күшейтуде барлық
мемлекеттік органдар қызмет атқарады, бұл ... ... бірі ... ... ... ... құзыретіне ҚР-ң
экономикалық қауіпсіздігінің келесідей сұрақтары кіреді: ... ... ... ... тәртібін бұзушылықтармен күресу,
мемлекеттік бюджетті толықтыру және мемлекеттің экономикалық мүддесін
және СЭҚ қатысушылардың мүддесін қорғауда ... ... ... ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз етуде кеден
органдарының басты қызметі-бұл белгіленген кедендік құқықтық нормаларды
сақтау үшін ... ... ... ... әсер ... экономикалық қауіпсіздігі, оның экономикалық мүдделері
және оны қорғаудың әртүрлі аспектілері бар. Мысалы, ішкі және ... ... ... ... ... және ауылшаруашылығын дамытумен
байланысты болуы мүмкін. Сонымен қатар көлікті және байланысты ... ... ... т.б ... ... ... ... және өзіне
тән әдістерімен аталғандарды және ... ... ... ... ... ... және т.б) кәсіпорынның және
шаруашылық жасаушы ұйымдардың мемлекеттік, ... ... ... арналған
Кеден органдарының экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және
мемлекеттің ... ... ... үшін қолданылатын құралдары мен
әдістерін екі топқа бөлуге болады:
1. Құқықтық ... ... және ... ... ... ... ... кеден органдары заңдылықты бұзуға бағытталған әрекетті заңға
сәйкес ... ... ... ... ... күштеу, яғни
санкциялар, қорғау шараларын қолдану. Бұл топ кеден органдарының құқық
қорғаушылық қызметін құрады.
2. Сыртқы ... ... ... ... құралдары және
әдістері.Олар: тарифтік реттеу (кеден төлемдері, алымдар, салықтар,
кеден құнын анықтау әдістері, валюталық ... ... ... ... және т.б) және ... емес ... (эмбарго, әкелуге тыйым
салу немесе тауарларды шығаруға, тауарларды әкелуге және ... ... ... сертификаттаулар және т.б
шектеулер).
Кеден органдарының экономикалық ... ... ... қолданылатын кедендік реттеулер өзіне құқықтық, экономикалық
және ұйымдастырушылық ... мен ... ... ... ... ... қамтамасыз ету мақсатында, сауда экономикалық
қатынастарды ... ету және даму ... ... ... ұлттық
экономиканы дамытуды ынталандыру және бұл экономиканы бұзатын сырттан
келетін деструктивті элементтерден шеттету үшін ... ... ЖӘНЕ ... ДА ... ... КҮРЕС ЖӘНЕ ОЛ
ҮШІН ЖАУАПКЕРШIЛIК
Қазақстан Республикасы кеден ісі ... ... ... ... Атап ... ... ... қылмыстық кодексінің 209 бабына сәйкес
Экономикалық контрабанда;
2) Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 213 бабына ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 214 бабына сәйкес Кеден
төлемдерi мен алымдарын төлеуден ... ... ... ... ... 250 ... ... алынған заттардың немесе айналысы шектелген заттардың
контрабандысы.
    Тарихи қайнар-көздерден ... ...... келе ... құбылыстар мен әрекеттердің жиынтығы. Ол жөнінде ерте грек және
рим құжаттары мен мемлекеттік ... ... ... ... ... сөзі ... тиым салынған және тәркіленуі
міндетті тауарларды белгілеу үшін пайдаланылған.
Көптеген елдердiң тәжiрибесiнде ... ... сөзi ... ... bando- ... қаулысына) мемлекет шекарасы арқылы заңсыз түрде,
қылмыс деп ... ... мен ... да құралдардың өтуi ... ең ... ... ... мүддесiне нұқсан
келтiредi, себебi, бiрiншiден - ... және ... ... ... ... ... тұспейдi. Екiншiден, елдiң
экомикасы үшiн өте қажеттi ... ... ... тыйым салынған
тауарлар (стратегиялық мақсаттағы шикiзат) әкетiледi.
Кеден органдары кеден ісіндегі контрабандалық ... мен ... ... ... ... ... құралдар мен техникалық
қамтамассыз ету құралдарын пайдаланады. Кеден органдары жолаушылар алып
жүретін және алып ... ... ... ... ... ... және орташа көлемдегі ыдыстардағы тауарлардың құрамын оларды ашпастан,
рентгенге түсіру әдісімен көзбен көріп ... үшін ... ... ... ... ... ... шетелден
                қайтармау
      Ұйым басшысының Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... аударылуға
жататын шетел валютасындағы қаражатты шетелден iрi мөлшерде қайтармауы - 
      үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр ... ... ... бiр ... ... құқығынан айыра отырып немесе онсыз үш жылға
дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 
      Ескерту. Осы бапта көзделген әрекет, егер ... ... ... ... бес мың ... есептiк көрсеткiштен асса, iрi
мөлшерде жасалған деп танылады. 
      214-бап. Кеден төлемдерi мен алымдарын ... ... 1. ... ... ... ... ... лицензия бергенi үшiн
алынатын алымдарды немесе басқа кедендiк төлемдерiн төлеуден жалтару
әрекетi iрi мөлшерде жасалған болса, - 
      бес жүзден жетi жүз ... ... ... ... ... ... ... бес айдан жетi айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе
өзге де табысының мөлшерiнде айыппұл ... не бiр ... ... ... ... не екi ... ... мерзiмге бас бостандығын шектеуге,
не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не бiр ... ... ... ... ... ... 2. Дәл сол әрекет: 
      а) бiрнеше рет; 
      б) лауазымды адам өз қызмет ... ... в) ... ... ... ... ... (қылмыстық
ұйыммен) жасалса - 
      жетi жүзден бiр мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе
сотталған адамның жетi айдан бiр ... ... ... ... ... де табысының мөлшерiнде айыппұл салуға, не бiр жылдан екi жылға
дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына, не үш жылға ... ... ... ... не төрт ... алты айға ... ... қамауға, не
үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 
      Ескерту. Егер ... ... ... құны бiр мың айлық
есептiк көрсеткiштен асса, кеден төлемдерiн төлеуден жалтару iрi мөлшерде
жасалған деп ... ... ... ісіндегі контрабанда үшiн жауапкершiлiк
қылмыстық кодекстiң 209 және 250 ... ... ... ... үшiн оның ... құқықтық мәнiне қылмыс заты (құралы)
ие ... ... ... ... ... ... заң
контрабанданы екi түрге бөледi.
Контрабанданың бiрiншi түрiне еркiн айналыстағы кез келген ... ... және ... ... ... ... ... бағалықтары, зергерлiк бұйымдар, көлiк-құралдары, алкаголь
сусындары, темекi бұйымдары және т.б. ... ... ... Қазақстан
Республикасының қылмыстықкодексінің 209-бабына сәйкес ... ... ... ... ... ... ... одан жасырын, не құжаттарды немесе кедендiк ... ... ... ... ... немесе өзге де заттарды, Қазақстан
Республикасының қылмыстық ... ... ... не ... ... ... ... ұштасқан
кедендiк шекарадан өткiзуге тыйым салынған немесе өткiзу шектелген,
кедендiк шекара ... ... ... ... белгiленген тауарларды,
заттар мен құндылықтарды iрi мөлшерде өткiзу - екi жүзден бес жүз ... ... ... ... ... ... адамның екi айдан бес
айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге де ... ... ... не төрт ... алты айға ... мерзiмге қамауға, не бiр
жылдан екi жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына, не жүз ... ... ... мөлшерде немесе сотталған адамның бiр айға дейiнгi
кезеңдегi жалақысының немесе өзге де табысының ... ... ... ... онсыз үш жылға дейiнгi мерзiмге бас ... ... сол ... ... ... ... адам ... қызмет бабын пайдаланып;
в) кеден бақылауын жүзеге асырушы адамға күш қолдана отырып ... - ... ... ... екi ... бес ... дейiнгi мерзiмге бас
бостандығынан айыруға жазаланады.
Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген, ... ... ... - ... ... үш ... ... жылға дейiнгi
мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Осы бапта ... егер ... ... құны бiр мың ... есептiк
көрсеткiштен асса, iрi мөлшерде жасалған әрекеттер деп ... ... ... ... ... ... бюджеті сәйкес бiр мың
айлық есептiк көрсеткiш – 919 теңге).
Экономикалық Контрабанданың ... ... ...... қызметi. Қосымша объектiсi - Қазақстан Республикасының ... ... өту ... ... ... және субъектiсiне
байланысты оның факультативтi ... ... ... органдардың қызметi, Қазақстан Республикасының саяси мүддесi,
Қазақстан халқының денсаулығы, қоғамның ... ... ... ... мұралары жатады. Қылмыстың заттары – тауарлар ... да ... ... ... 2003 жылғы 5 сәуірдегі N 401-2 ... ... ... сәйкес, тауар - Қазақстан Республикасының
кедендік шекарасы арқылы ... ... оның ... ақпарат
таратушылар, валюталық құндылықтар, энергияның электр, жылу және өзге ... ... ... құралдары, бұған осы баптың 43) ... ... ... кірмейді, яғни көлік құралы - халықаралық
тасымалдауларды жүзеге асыру үшін қолданылатын және осы ... ... ... ... олар үшін техникалық паспортпен немесе
техникалық формулярмен көзделген қосалқы бөлшектерді, керек-жарақтары ... ... ... ... май құю ... ... материалдары мен салқындату сұйықтарын қоса алғанда, теңіз, ішкі
су, әуе кемесі, механикалық көлік ... ... ... ... ... алып өту үшiн ... ... кедендiк шекара арқылы алып өтуге тыйым салынған немесе шектеу
қойылған заттар мен құндылықтар да бұл ... заты бола ... ... ... алып ... ... ... заттардың тiзбесi
Қазақстан Республикасы Министрлер ... 1993 ... 19 ... ... шекарасы арқылы алып өтудi декларациялау және
оның тәртiбi туралы” қаулысының №5 тiркемесiнде берiлген. Оған мемлекеттiк
және ... ... ... ... ... ... зорлықты,
нәсiлшiлдiктi насихаттайтын баспа және бейнелеу материалдары, көне заттар
және басқа едәуiр көркемдiк, тарихи, ғылыми ... ... ... бар
заттар кiрген.
Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасы арқылы алып өтуге шектеу
салынған заттар тiзбесi осы ... №6 ... ... Оған ғылыми,
көркемдiк, тарихи немесе мәдени құндылығы бар заттар, есiрткi затына
жатпайтын ... ... ... байланыс құралдары
және жоғары жиiлiктi құрылған құрылғылар, жарқырауық ... ... ... ... және ... ... ... үлгiлерi, авто, мото, көлiк құралдары және басқалар кiрген.
Қылмыстың объективтiк жағы – осы ... ... ... ... және басқа заттарды iрi ... ... ... алып ... ... ... әрекетпен
сипатталады.
Жоғарыда аталған Жарлықтың 18-бабының ... ... ... ... ... арқылы алып өту дегенiмiз – “тауарларды
және ... ... кез ... тәсiлмен Қазақстан Республикасының
кедендiк аумағына алып кiрумен немесе сол аймақтан алып шығумен байланысты
әрекет ... оған ... ... өткiзу, құбыр мен тасымалдау
көлiгiн және ... ... ... да ... ... әрекеттерге
мыналар жатады: Қазақстан Республикасының кедендiк аумағына тауарларды және
көлiк құралдарын алып кiру, оның iшiнде, еркiн ... ... ... ... ... ... ... бөлiгiне алып кiру -
Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасын iс ... ... өту; ... - ... ... ... ... тыс жаққа, не
еркiн кедендiк зоналар аумағына, немесе еркiн қоймаларға тауарлар мен көлiк
құралдарын алып шығу ... ... ... ... әрекеттер жасау,
атап айтқанда – “кедендiк декларация беру”.
Сонымен, тауарларды немесе басқа заттарды алып ... ... ... ...... ... өтiледi, ал алып
шыққанда – кедендiк декларация ... ... да, ... ... ... алып ... оның iшiнде еркiн кедендiк
зоналар аумағы мен еркiн ... ... ... ... ... ... ... мен басқа заттардың кедендiк шекараны iс жұзiнде кесiп
өткен кезiнен ... ал ... ... ... алып ... ... оларды Қазақстан Республикасы кедендiк аумағының қалған бөлiгiнен ... ... ... және ... ... алып ...... берген кезден бастап ... ... ... болып
саналады.
Алып өту мына тәсiлдердiң бiреуi арқылы жасалуы мүмкiн:
а) кедендiк бақылауды айналып өту;
б) кедендiк ... ... ... ұқсастыру құжаттарын немесе құралдарын алдап пайдалану;
г) декларация жасамау;
д) кедендiк ... ... алып ... ... ... ... ... салынған
заттар мен құндылықтарды жалған декларациялау.
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының “Контрабанда үшiн
қылмыстық жауапкершiлiк ... ... ... ... туралы”
қаулысының 5-тармағына сәйкес, контранбанда жасаудың жоғарыдағы бiрiншi
тәсiлiнде – контрабанда ... ... ... ... ... ... ... жүргiзу үшiн Қазақстан Республикасының заңдарымен және
кеден ... ... ... ... ... өтiп немесе
рәсiмдеу жүргiзiлетiн уақыттан басқа кезде жiбередi ... алып ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
кеден органдары белгiленген ... және ... ... ... ... жұмыс iстеу уақытында ғана тауарлар мен
көлiк құралдарының Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасын ... жол ... ... және ... Республикасы кеден органдарының
жұмысынан тыс ... ... мен ... ... Қазақстан
Республикасының кедендiк шекарасын тек Қазақстан Республикасы ... ... мен ғана ... өте ... ... ... тәсiлi – тауарларды немесе ... мен ... ... ... ... тығу ... қиындататын басқа
әдiстер қолдану немесе затқа басқа заттың түрiн беру.
Заттарды кеден ... ... қалу үшiн ... айналаның
түрi көп. Заттарды, мысалы, киiмге, аяқ киiмге, бас киiмге, қобдиша түбiне,
таяқ, шатыр саптарына, тағам iшiне ... ... ... ... ... сондай-ақ шекара
бақылауын жүзеге асыратын адамдарға жарамсыз, заңсыз жолмен алынған,
жалған, ... ... ... ... құжаттар ұсынады, жасанды
мөрлер, мөртаңбалар, пломбалар, кедендiк ұқсастырудың басқа да ... ... ... ... ... ... шын ұқсастыру
құралдарын ұсынылады.
Бұл тәсiл контрабанданың ең көп ... және ... ... ... құжаттарды алдамшы жолмен қолдану арқылы шетелге әр түрлi
құнды ... пен ... қуат ... ... ... ... ... көптеген алып өтуге мүмкiндiк туады. Мұндай iрi масштабты операциялардан
мемлекет ондаған, жүздеген мың доллар зиян келеді.
Контрабанданы осы тәсiлмен ... ... ... ... ... ... жасағандығы үшiн қосымша ... жоқ, ... ... контрабанда жасаудың осы тәсiлiнiң
мiндеттi нышандары болып табылады.
Контрабанда ... ... және ... ... алып ... салынған мен заттарға қатысты, заңда белгiленген ... ... ... беру ... ... ... ... орындамайды.
Контрабанда жасағанда затты кеден шекарасы арқылы алып өтедi. Заң актісінің
талаптарына сәйкес республиканың кедендiк ... iшi, ... ... аймақтар мен еркiн қоймалардың периметрлерi кедендiк шекара болып
табылады. Айыптының әрекетiн осы бап бойынша саралау ұшiн ... ... ... iрi мөлшерде өтуi тиiс. Осы бапқа берiлген ескертуге ... ... құны бiр мың ... ... көрсеткiштен асса, контрабанда
iрi мөлшерде жасалған деп танылады.
Қылмыстың субъективтiк жағы – тiке ниет түрiндегi кiнә. Айыпты ... ... ... ... заттарды кедендiк шекара арқылы iрi мөлшерде
өткiзiп ... ... осы ... ... ... Тауарлар
мен басқа заттарды алып өтудiң балама тәсiлдерiнiң кемiнде бiреуiн адам
ойластыруы қажет.
Бұл ... ... жаза ... ... ... ... пен ... қалып қойған. Контрабанда жасаудағы мақсат, әдетте, ... ол ... ... ... ... асыру кезiнде сот практикасында
ескерiледi.
Қылмыс субъектiсi – жасы 16-ға толған, есi дұрыс адам. Осы баптың ... ... ... ... ... ... бiрнеше
рет жасау, өз қызмет бабын пайдаланып лауазымды адамның ... ... ... күш қолдану жатады.
Контрабанда бiрнеше рет жасалынды деп ... егер ол екi ... көп рет ... Бұл ... ... үшiн ... ... немесе жойылмағаны, не бұрын жасаған контрабандасы үшiн адамның
қылмыстық жауаптылықтан босатылмағаны ... ... ... ... ... контрабанда жасаған лауазымды адамға
қызметтiк борышы бойынша кеден ... ... ... Қазақстан
Республикасының мемлекеттiк немесе ... ... ... ... ... ... құндылықтар мен заттарды қарауды жұзеге асыратын
және шекараны кесiп өтуге рұқсат ... адам ... ... ... пайдаланып осындай адамдар жасаған контрабанда
лауазымдық қылмыстар заңының ... ... ... ... талап
етпейдi.
Қызмет бабын пайдаланып контрабанда жасаған өзге лауазымды адамдар
жалпы негiзде жауапқа тартылады, яғни лауазымдық қылмыстар ... ... ... ... көзделген қылмыстардың жиынтығы бойынша және осы
саралаушы нышанға сiлтемесiз Қылмыстық кодекстің контрабанда туралы бабының
тиiстi ... ... ... (ҚР ... Сот Пленумының қаулысының 9-
тармағы).
Контрабанданы кеден бақылауын жұргiзушi ... күш ... ... ... – күш қолдану немесе психикалық қысым жасау. Күш қолдануға
ұрып-соғу, ... әр ... ... орташа немесе ауыр) залал
келтiру, т.б. жатады. Егер кеден бақылауын ... ... ... ... 206 және ... жиынтығы бойынша саралануға
тиiс.
Психикалық қысым жасағанда денсаулыққа зақым ... ... деп ... ... ... сараланған нышаны, осы
баптың 3-бөлiгiне сәйкес контрабанданы ұйымдасқан топтың, яғни контрабанда
жасау үшiн алдын ала бiрлескен бiр топ ... ... (ҚР ... ... ... ... топтың контрабанда жасауы – ең қатал жазалауға тартылатын
қылмыстың қауiптi түрi ретiнде ... Бұл ... ... ... одан да көп адам алдын ала қылмыс ... ... ... ... ... ... адамдар қылмыс жасау кезiнде өз қызметтерi туралы
ойласып, келiседi.
Контрабанда кезiндегi ... ... ... қатысушылар
арасындағы қызмет бөлiсу тұрақты болып табылады, яғни, бiр ғана қылмыс
атқару үшiн ұзақ ... ... ... ... ... ... ... азаматтық айналыстан
iшiнара және толық алынған заттар жатады (есiрткi ... ... әсер ... улы, уландырғыш, радиактивтi, жарылғыш заттар, қару
жарақ, қопарғыш ... ... ... ... ядролық жаппай жою
қарулары), сонымен қатар, кеден шекарасы арқылы алып өтудiң ... ... ... ... ... жою қаруын жасауға қажеттi материалдар
мен жабдықтар, стратегиялық ... ... ... ... ... ... болсақ Қазақстан Республикасының қылмыстықкодексінің
250-бабына сәйкес Айналыстан алынған заттардың ... ... ... ... баєылаудан тыс немесе жасырын жасалған не құжаттарды немесе
кедендiк ... ... ... ... ... не ... ... әсер ететiн, күштi әсер ететiн, улы, уландырғыш, радиоактивтi
немесе ... ... ... әскери техниканы, жарылғыш
құрылғыларды, атыс қаруы мен ... ... ... ... химиялық, биологиялық және басқа да түрлерiн, жаппай қырып-жою
қаруларын жасау үшiн ... ... ... мен ... ... ... декларациялаумен ұштастыра мемлекеттiң кеден
шекарасы арқылы өткiзу - мүлкi тәркiленiп немесе онсыз бес ... ... бас ... ... ... сол ... ... рет;
б) лауазымды адам өз қызмет бабын пайдалана отырып;
в) кеден бақылауын жүзеге асырушы ... күш ... ... ...... ... онсыз екi жылдан сегіз жылға дейiнгi ... ... ... жазаланады.
Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде ... ... ... ...... ... жеті жылдан он бес жылға дейінгі
мерзiмге бас ... ... ... ... ... ... – айналыстан алынған заттардың
айналысы аясындағы қоғамдық қауiпсiздiк. Есiрткi заттары, жүйкеге ... ... әсер ... улы, ... радиоактивтi немесе жарылғыш
заттар, қару-жарақ, әскери техника, жару құрылғылары, атыс қаруы мен оқ-
дәрiлер, жаппай ... ... ... ... биологиялық және
басқа түрлерi, жаппай қырып-жою қаруларын ... үшiн ... ... мен жабдықтар қарастырылушы қылмыстың заты болып табылады.
Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ... ... ... мен ... әсер ... ... және прекурсорлардың тiзiмiне
кiргiзiлген синтетикалық немесе ... ... ... ... ... ... әсер ететiн заттар деп танылады.
Қатты әсер ететiн және улы ... да ... ... ... тиiс ... ... ... ерекше тәртiппен
көрсетiлген.
Уландырғыш заттардыє қатарына адамның орталық нерв жүйесiне немесе
тыныс мүшелерiне әсер етiп, олардың зақымдануын тудыратын өте улы, ... мен ... ... ... ... ... ... жалпы улы;
в) терiнi iрiңдетушi;
г) тұншықтырғыш;
д) тiтiркендiрушi болып бөлiнедi.
Қазақстан Республикасы “Атом энергиясын пайдалану туралы” Заңының 1-
бабына ... ... ... ... ядролық материалдар, яғни
бөлiнетiн (ажыратылған) ядролық заттардан тұратын немесе ... ... ... алатын материалдар, яғни ядролық өздiгiмен ыдырай алатын
химиялық элементтерден тұратын материалдар, радиоактивтi шығындар ... ...... ... ... ... және
жарылғыш реакцияларына қабiлетi бар химиялық заттар мен олардың қоспасы.
Қару-жараққа әскери мiндеттi бар өнiмдердiң әр түрлi ... ... ... ... ... ... ... қорғаныс құралдары.
Әскери техника – бұл қарулы күштердiң әскери дайындығы мен ... ... ... ету үшiн ... техника (ұшақтар,
танкiлер, бронетрансопортерлер, жаяу әскердiң әскери машиналары т.б.).
Жарылыс жасау үшiн арналып құрастырылµан ... ... ... ... табылады (запал (тұтатқыш), детонатор, жарғыш, т.б.).
Оқ-дәрiнiң не ... ... ... ... ... гранат,
снаряд, оқ ствол бойымен атып шығатын қару – атыс қаруы деп аталады.
Оқ-дәрi – ... ... ... өзiне тиiстi түрiнен ату үшiн
арналған және көздегенiн зақымдайтын зат немесе құрылымы.
Ядролық қару ... ... қол күшi мен ... ... ... үшiн ғана ... ядролық оқ-дәрiлер, оларды межеге жеткiзу
құралдары мен басқару құралдары. ... ... ... ... ... ... ... толқындарынан, жарығымен сәулеленуден, жайылып кететiн
радиациясынан, радиоактивтi зақымдануынан тарайды.
Жаппай қырып-жоюшы химиялық қаруға жақтың қол күшiн жаппай ... ғана ... ... ... ... ... жеткiзу, пайдалану құралына
орналастырылған аса улы ... ... ... Ал, ... ... жаппай ауруын тарату үшiн ... ... ... ... ... ... ... қырып-жою құралдарын жасау кезiнде пайдаланылуы ... мен ...... ... қырып-жою қаруларын жасап-шығару
кезiнде пайдаланылуы мүмкiн шикiзат, ... және ... ... ... қылмыстың объективтi жағы
айналыстан алынған заттардан немесе ... ... ... кедендiк
бақылаудан тыс немесе жасырын, құжаттарды ... ... ... ... ... ... ... оларды декларацияламай не жалµан
декларациялаумен ұштастыра мемлекеттiк кеден ... ... ... деп Қазақстан Республикасының кеден шекарасын iс жүзiнде кесiп
өтудi ... Ол ... ... бiрi ... ... мүмкiн:
1. Кедендiк бақылаудан тыс;
2. Кедендiк бақылаудан жасырын;
3. Құжаттарды немесе кедендiк теєдестiру ... ... ... ... немесе айналысы шектелген ... ... ... ... ... алғашқы жолы, ҚР Жоғарғы Соты ... ... 18 ... ... “Контрабанда үшiн қылмыстық жауаптылық туралы
заңды қолдану тәжiрибесi туралы” Қаулысына сәйкес, контрабандалық заттарды
кеден ... ... ... және ... дайындауды жүргiзу
үшiн ҚР кеден органдары мен заң арқылы белгiленген өзге ... ... ... ... үшiн белгiленген уақыттан тыс мерзiмде жөнелтуден
немесе алып өтуден тұрады.
Контрабанданың екiншi жолы ... алып өту ... ... ... ... ... түсетiн басқа тәсiлдердi пайдаланудан немесе
бiр затты екiншi заттың түрiне келтiруден тұрады.
Кедендiк бақылаудан заттарды жасырып қалу үшiн ... неше ... ... ... ... мысалы: киiмге, аяқ киiмге, бас киiмге,
сөмкенiң астарының астына, чемоданның қосарланған түбiне жасырылуы мүмкiн.
Үшiншi әдiс бойынша кеден органдарына, сол ... ... ... ... ... ... жолмен алынған, сонымен қатар, жалған
мәлiметтерден тұратын құжаттар ұсынылуы, қолдан жасалµан мөрлер, ... не ... ... өзге ... пайдаланылуы немесе шын
теңестiру құралы ұсынылып, ... ол ... ... ... ... әдiс ... ... жасау кезiнде айыптының әрекеттерiн
құжаттардың қолдан жасалғандығы немесе жалғандығы үшiн қосымша бағалаудың
қажеттiлiгi жоқ, себебi бұл ... ... ... түсiгiнiң мiндеттi
белгiлерi болып табылады.
Контрабанда жасаудың ... және ... ... ... немесе өткiзуге тыйым салынған не шек қойылған заттарға ... ... ... ... кедендiк декларация ұсыну мiндетiн
орындамаудан не тиiстi дәрежеде орындамаудан тұрады.
Контрабанда жасау кезiнде ... ... ... ... ... жақ тiкелей ниетпен сипатталады. Тұлға кеден шекарасы
арқылы айналыстан немесе айналысы ... ... ... өткiзетiндiгiн
бiледi және соны қалайды.
Бұл қылмыстың субъектiсi – 16 жасқа толған тұлға
Өзiнiң қызмет бабын ... ... ... ... лауазымды
тұлға деп ҚР мемлекеттiк немесе кеден шекарасынан өткiзген заттарға өзiнiң
қызметтiк мiндетi бойынша ... не ... ... жүргiзуге тиiс,
оларды тексеру бойынша тиiстi әрекеттер жасауы және оларды ... ... ... ... тиiс ... айтылады.
Мұндай лауазымды тұлғалардың ... ... ... ... лауазымдық қылмыстар туралы қылмыстық заңның баптары бойынша
қосымша бағалануды қажет етпейдi. ... өз ... ... жасаған өзге лауазымды тұлғалар жауаптылыққа жалпы негiздер бойынша,
яғни ҚК контрабанда туралы бабының ... ... және ... ... ... ... ... көзделген қылмыстар жиынтығы
бойынша, аталған бағалаушы белгiге ... ... ... бақылауды iске асырушы тұлғаға күш қолданылып ... деп ... ... дене күшiнiң қолданылуы айтылады.
Дене күшiн қолдану соққы көрсетуден, денсаулыққа әр деңгейдегi зиян
келтiруден (ауыр, орташа ауыр, жеңiл) және т.б. ... ... ... iске ... ... ... онда ... әрекет ҚК 96 және 209-баптарының жиынтығы бойынша бағалануы ... күш ... ... немесе денсаулыққа зиян келтiру мен
қорқытудан тұрады.
Контрабанданы ұйымдасқан топтың, яғни контрабанда жасау үшiн алдын ... ... ... ... ... ... ерекше бағалаушы
белгiсi болып табылады.
II-ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КЕДЕН ОРГАНДАРЫМЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАТЫН
ЖЕДЕЛ - IЗДЕСТIРУ ... ... ... ЖЕДЕЛ - IЗДЕСТIРУ ҚЫЗМЕТI ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... - á½ë ... ò¾ði ... ... æ¾çåãå àñûðûëàäû, îëàðäû» º½çûðåòi øå»áåðiíäå æåäåë-
içäåñòiðó øàðàëàðûí ... ... ... ìåí ... áîñòàíäû¹û ìåí
º½ºû¹ûí ¼ìiðií, äåíñàóëû¹ûí, ìåíøiãií ... ... ... æ¸íå
ìåìëåêåòiìiç áåí ºî¹àìûìûçäû»
ºàóiïñiçäiãií ºàìòàìàñûç åòó.
Æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòiíi» ìàºñàòû - ... ... ... ... åòó. Æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòi - ... ... ... ... ... ... Îë ... òåê
º½çiðåòi áàð îðãàíäàð àéíàëûñà àëàäû. Æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòi - ... ... ò¾ði æ¸íå îë ... ïðèíöèïiíå ñ¾éåíåäi, ÿ¹íè
æàñûðûí ¸äiñòåð ìåí º½ðàëäàðäû ... - á½ë ... - ... ... ... ... îë ... àëäûí àëà æàºñû äàéûíäàë¹àí ºûëìûñòàðìåí ê¾ðåñóäå áàñòû
º½ðàë áîëûï òàáûëàäû ºûëìûñòû æàñûðûí ... ... ... ... ... ¸äiñ ... - ... ºûçìåòi ¸ðò¾ðëi ºûçìåòi ò¾ðëåðií ºàìòèäû. Íåãiçãi
ºûçìåòòåðiíi» áiði èíôîðìàöèÿëûº ºûçìåòi, èíôîðìàöèÿëûº ... ... èå æ¸íå ... ... ... ... iñòåó îíû» áàñòû
ìàºñàò áîëûï òàáûëàäû.Èíôîðìàöèÿëûº æàñûðûí ºàéíàð ê¼çäåðìåí æ½ìûñ ... ... ... ºûëìûñêåðëåðäi» ºûçû¹óøûëû¹û òóðàëû àºïàðàò. Æàñàëûï
ºîé¹àí ºûëìûñ òóðàëû ôàêòiëi àºïàðàò àëó æ¸íå ñîë ... ... ... àøó æ¸íå ... ... ... òàðòó.
Àðíàéû òåõíèêàëûº º½ðàëäàð æ¸íå êðèìèíàëèñòiê º½ðàëäàð àðºûëû àëûí¹àí
àºïàðàòòàðäû ºàéòà òåêñåðó ìåí ä½ðûñòû¹ûí ä¸ëåëäåó æ¸íå ... ... ... ... ... ... ... æiáåðiëiï îòûðûëàäû,
àíàëèçäåíiï, ºûëìûñ ìåõàíèçiìi àøó ïðîöåñiíäå ºîëäàíûëàäû æ¸íå ... ... ... - ... ... - á½ë áið ... áàðëàóëû-içäåóøi ºûçìåò
æ¸íå ìàºñàòòû-içäåñòiðó ºûçìåòi áîëûï òàáûëàäû.
Êåäåí îðãàíäàðû êåëåñiäåé Æåäåë - içäåñòiðó øàðàëàðûí æ¾çåãå ... ... ... ... àëó; ... ... ... àëó.
2) ²½æàòòàð ìåí çàòòàðäû çåðòòåó; áàºûëàó; ¹èìàðàòòàðäû, ... ... æ¸íå ... ... ... ... æ¾çåãå àñûðó.
Êåäåí îðãàíäàðûíà ïî÷òàëûº æiáåðóëåðäi, òåëåãðàôòûº æ¸íå áàñºà äà
õàáàðëàðäû ... ... ... ... æ¸íå ... ñ¼çäåðií òû»äàó¹à
º½ºûº áåðiëãåí.
Æåäåë - içäåñòiðó øàðàëàðûí ½éûìäàñòûðó æ¸íå ... ... ... ... òàáûëàäû.
Êåäåí îðãàíäàðûíû» Æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòiíi» ïðàêòèêàñû ... ... ... ... ... àíûºòàó¹à ê¼ìåêòåñòi:
1) Êåäåí îðãàíäàðûíû» ºàóiïñiçäiãií ºàìòàìàñûç åòó æ¼íiíäåãi Æåäåë -
içäåñòiðó ºûçìåòi.
2) Êåäåí iñi ñàëàñûíäà¹û áàñºà äà ... æ¸íå ... ... ... - ... ... - içäåñòiðó ºûçìåòiìåí àéíàëûñàòûí, êåäåí ... ... ... ... ... ºàóiïñiçäiê Áàñºàðìàñû.
2) Êåäåí ò¸ðòiáií á½çóøûëûºïåí ê¾ðåñó æ¼íiíäåãi Áàñºàðìà.
Êåäåí îðãàíûíû» ... ... ... ôóíêöèÿëàð àºòàðàäû:
1) Êåäåí iñií áàñºàðó¹à ºàðñû ò½ðó.
2) ²ûëìûñòûº îéû áàð ... ... ... ... ºàðñû ò½ðó.
3) Êåäåí îðãàíû ºûçìåòêåðëåðiíi» ºàóiïñiçäiãiíå, ... ... ... ºîë ... ... iñ-¸ðåêåò æàñàó.
4) Èíôîðìàöèÿëûº ºàóiïñiçäiêòi ºàìòàìàñûç åòó æ¸íå áåëãiëi ... ... ... ... ... ... ... îðãàíäàðû ¼çäåðiíi» ºàóiïñiçäiãií ºàìòàìàñûç åòó ¾øií áàñºà
º½ºûº ºîð¹àó îðãàíäàðûíû» á¼ëiìøåëåðiìåí áiðiãiï iñ-àòºàðóû.
Êåäåí ... ... ... ... åòó á¼ëiìøåëåði
àðºàñûíäà êåäåí ºàòàðëàðûíäà¹û º½ºûºá½çóøûëûº æàñà¹àí ... ... ... ê¾ðåñó æ¼íiíäåãi á¼ëiìøå ìûíàäàé ºûçìåòòåð
àòºàðàäû: êåäåí ñàëàñûíäà¹û çàíäàðäû» ... ... æ¸íå ... Îñû ... ... ... ... à¹ûìû êåëåäi.
À¹ûìäà¹û ìàòåðèàëäàðäû» àíàëèçi íåãiçiíäå îñû á¼ëiìøå ... ... ... ... àñºàí êîíòðàáàíäàëûº îïåðàöèÿëàðäû» àëäûí
àëàäû.
Êåäåí ò¸ðòiáií á½çóøûëûºïåí ê¾ðåñóäi ½éûìäàñòûðó ¾øií ... ... ... ... ... ... ºàæåò.
Îñû¹àí áàéëàíûñòû á½ë æ½ìûñòàð ìûíà òiçáåêòå iñêå-àñûðûëàäû: åñiðòêi
çàòòàðû ... ... ... ... çà»ñûç ¸êåëó ìåí îííûìåí
ê¾ðåñó; iði ì¼ëøåðäåãi êåäåí ò¸ðòiáiíi» á½çûëóûìåí ê¾ðåñó æ¸íå ... ... ... ... æ¸íå ñàíû ¼ñiï ... ºàðàìàñòàí,
åñiðòêi çàòòàðû êîíòðàáàíäàñû ìåí ºàðó-æàðàºòû» çà»ñûç ... ... ... ... ... êåäåíøiëåð æûë ñàéûí ìû»äà¹àí êèëîãðàìì åñiðòêi çàòòàð,
ìèëëèîí àìïóë æ¸íå ... ¸ñåð ... ... ... ... ... å» iði ïðîáëåìàëàðäû» áiði: «²àðó æàðàºòû» ... ... ... ... ... ... Æåð ... øåêñiç,
áiòïåéòií ¸ñêåðè ºàºòû¹ûñòàð îñû¹àí ¼ç ¸ñåðií òèãiçiï ... Îñû ... ... áåðó ¾øií ... ... ... ûíòûìàºòàñòûº º½ðó æ¸íå
øåòåëäiê º½ºûº îðãàíäàðìåí òû¹ûç áàéëàíûñòà áîëó êåðåê.
2.2. Құқықтық қорғау қызметінің қылмыстық құқықтық формасының әлемдік
тәжірибесі
(Федеральды Германия мемлекетi ... - ... ... ... êåäåíäiê ºûëìûñòûº âåäîìîñòâà ... ... ... ... ... ... æåäåë içäåñòiðó êåäåíäåði æ¸íå
ºûëìûñòûº æ¸íå ¸êiìøiëiê º½ºûº ... ... ... ... á¼ëiìäåði.
À) êåäåíäiê-ºûëìûñòûº
Êåäåíäiê-ºûëìûñòûº ºàóëû ñàëàñûíäà 500 ºûçìåòêåð æ½ìûñ iñòåéäi. ... ... ... ... æ¸íå ... ... ... ñî»ûíà ò¾ñóäå æåäåë içäåñòiðó ... ... ... ºûçìåòi á¼ëiìäåðiíå ºîëäàó ê¼ðñåòó. Ñîíûìåí ºàòàð
àíûºòàó iñòåði áîéûíøà æåäåë ... ... ... ... ... ... æ¸íå êåäåíäiê
òåðãåóøiëåðäi» ä¸ðåæåñií ê¼òåðó.
- Êîíòðàáàíäà¹à ºàðñû ê¾ðåñ, ê¼ëiê-º½ðàëäàðû òàóàðëàðäû» ... ... ... ... ýêîíîìèêàëûº àéíàëûñòû áàºûëàó æ¾ðãiçóãå ºàòûñó;
- Ñûðòºû ýêîíîìèêàëûº º½ºûººà æ¸íå ºàðó-æàðàºòû áàºûëàóìåí áàéëàíûñòû
çà»äàð¹à ºàéøû êåëåòií ºûëìûñòàð áîéûíøà îðûí ... ... ... áàéëàíûñòàðäû áàºûëàó;
- ²½ºûºòûº æ¸íå ¸êiìøiëiê ê¼ìåêòi æ¾çåãå àñûðó ìàºñàòûíäà øåòåëäiê
êåäåí îðãàíäàðûìåí òû¹ûç áàéëàíûñòà áîëó.
Á) ... ... ... ìåí ... ... ... àºøàëàé º½ðàëäàðûíû»
ºàéòàðûëàòûí æåðiíäå øàðóàøûëûº ºûëìûñòàð îðûí àëàäû. ... ... ... ... ... æ¾çåãå àñûï æàòàäû.
Ñîë ñåáåïòåí îë æåðäå êåäåíäiê ... ... ... ... ... ... ¼çiíi» º½ðàìûíäà êåäåí
ºûçìåòiíi» êðèìèíàëèñòiê ... ... 21 ... îëàðäû» 2.200 øåíåóíiêòåði ºûëìûñòûº-ïðîöåññóàëäûº êîäåêñ
áîéûíøà ... ... ìåí ... èå. ιàí ºîñà ... ºûçìåòòå
ºîñûëàäû. Êåäåíäiê òåðãåóøiëåðäi» àíûºòàó ºûçìåòiíi» íåãiçãiëåði ... ... ... ... ... ºûçìåòòåð;
- Êåäåíäiê æ¸íå àêöèçäiê º½ºûº ñôåðàñûíäà¹û êåäåíäiê ò¼ëåìäåðäåí,
ñàëûºòàðäàí æàëòàðó;
- Ñûðòºû ýêîíîìèêàëûº º½ºûºòû á½çó;
- ... ... ... ... áîéûíøà áåëãiëåíãåí
ò¼ëåìäåð ñóáñèäèÿëàðûíà áàéëàíûñòû ºûëìûñòàð.
Êåäåí îðãàíäàðûíû» iøêi iñòåð îðãàíäàðûìåí ¼çàðà ... ... ... ìåí ... ... ... ... èå. Á½ë åñiðòêiìåí ê¾ðåñêå áàéëàíûñòû ... ... ... ... ... áàºûëàó¹à áàéëàíûñòû áiðëiêòi», òîïòû»
º½ðûë¹àíûíàí 25 æûë á½ðûí áàñòàë¹àí ä¸ñò¾ð áîëàòûí.
Àë ºàçiðãi êåçäå á½ë áàéëàíûñ ... ... ... ... êå» ... ... 28 áiðiêêåí áàºûëàó òîïòàðû
º½ðûëûï æ¸íå áàñºàäà àíûºòàó ñôåðàñûíäà ... ... ... ... óàºûòòà ¸ðò¾ðëi ôåäåðàëäû æåðëåðäå àºøàíû ò¼ëåóìåí îíû æûìºûðó¹à
ºàòûñòû ºàðæû áàºûëàó òîïòàðû º½ðûëóäà. Îë ... ... ... ... æàñàóìåí äå àéíàëûñàäû. ̽íäàé áiðëåñêåí òîïòàð
êåéäå òû¹ûç ... ... ... ... ... º½ðûëûï ò½ðàäû. Ñîíûìåí
ºàòàð ìûíàíäàé äà áiðiêêåí òîïòàð áîëàäû. Ìûñàë¹à: ... ... ... øû¹àðìàøûëûº iñ áîéûíøà óàºûòøà ºàðûì-ºàòûíàñòà áîëàòûí áiðiêêåí
òîïòàð áîëàäû.
²ûëìûñòûº æ¸íå ¸êiìøiëiê º½ºûº á½çóøûëûº ... ... ... ìåí ... ... áîéûíøà áàñòû êåäåí
á¼ëiìi áiðiíøi îðûíäà êåäåíäiê æ¸íå àêöèçäiê º½ºûº ... ... ... îíû áàºûëàó ìåí æàçàëàó æ½ìûñòàðûìåí àéíàëûñàäû.
Ñàëûºòûº-ºûëìûñòûº æàçàëàó¹à, ìûñàë¹à êîíòðаáàíäà íåìåñå ñàëûºòàðäû
ò¼ëåóäåí æàëòàð¹àí æà¹äàéäà, îíû ... ... ... æàóàï áåðåäi.
̽íäàé æà¹äàéäà ... ... ... á¼ëiì iñòi
ïðîêóðîðëàð¹à ¼òêiçåäi. Å» ñû æà¹äàéäà ... ... ... ºàòàð ºûëìûñòûº iñ áîéûíøà á¼ëiì àíûºòàë¹àí ºûëìûñ áîéûíøà
ñîòòû» á½éðû¹ûí ... ... ... ... ... ñîò
ºûëìûñêåðãå æàçàëû áàñ ñîòïåí áiðãå êå»åñïåñòåí æàçàíû òà¹àéûíäàé áåðåäi.
Áiðàº, àóûð æà¹äàé îðûí àëìàñà ìûñàë¹à ¸êiìøiëiê ... ... ... ... ... ... æàçà ðåòiíäå áåëãiëi áið
ì¼ëøåðäåãi àºûíû àëó áîéûíøà ¼çäåði àêò ... ... ... æûë 29 ºàðàøàäà ºàáûëäàí¹àí àºøà æûìºûðó¹à áàéëàíûñòû ... ... ... ... ... æ¸íå ... ºûëìûñòàðäû
àíûºòàó ìåí àøó¹à áàéëàíûñòû.
Êåäåí îðãàíäàðûíû» æåäåë-içäåñòiðó ºûçìåòi ½éûìäàñºàí ò¾ðäå àºøàíû
æûìºûðóäû» õàëûºàðàëûº äå»ãåéiíäå ºàäà¹àëàó ... ... ... iñòå ... Àºøà ... ... ê¼áiíåñå õàëûºàðàëûº òàóàð
ºàòûíàñûíäà îðûí àëàäû. ̽íäàé æà¹äàéäà ... ... ... ... ... ... ... òàóûï á½ë ºûëìûñ ò¾ðiìåí ... ... á½ë ... ò¾ði ... ... æåäåë-içäåñòiðó
ºûçìåòiíå æ¾êòåëñií.
Ôåäåðàëüäû ºûëìûñòûº âåäîìñòâà ... ... ... ... iñêå àñûðó ¾øií Âèñáàäåí ºàëàñûíäà ºàðæûëûº àíûºòàó òîáûí º½ð¹àí.
Á½ë òîï êåäåíäiê ºûëìûñòûº ... æ¸íå ñîë ... ... æî¹àðûäà àéòûëûï ¼òêåí òîï àºøà æûìºûðóäû»
½éûìäàñºàí òîáûíà ... ... ... ... æ¸íå á½ë ... ... àðåíàäà îðûí àë¹àí æà¹äàéäà åãåð îë åêi âåäîìñòâàíû»
åðåæåñiíå ñàé áîëñà ì½íäàé ºàðæû ... ... ... æ¸íå êåäåí
îðãàíäàðû ºûçìåòêåðëåðiíåí º½ðàëàäû. Îëàð ñîíûìåí ºàòàð ôåäåðàëüäû ... äå ... ... және ... ... және шаруашылық қылмыс шекарамен ғана шектеліп қоймайды. Ол
жалпы ... ... сай ... келеді. Ол барлық мемлекеттердің
қауіпсіздігі мен қоғамдық ... ... ... ... ... дәрежеде салық түсімін азайтып жібереді. Мұндай кедендік
ереженің бұзылуын бақылау ... ... ... ... тұрғыда
алғанда Евроодаққа мүше елдердің кеден органдары өзара ... ... Егер ... ... ... ... онда оған ... бір мемлекет
те қатысады. Тек ол ғана ... ... ... ... ... арасында бұл проблемалар бойынша кеден қызметтері келісім-
шарттар жасасып, бірігіп жұмыс істеуде.
Мұндай бірлестіктер ... ... ... кездеседі.
Сонымен қатар қару мен темекі ... ... ... ... ... ... ... қарсы да
жоғарыдағыдай бірлестіктер құрылуда.
Жергілікті халық пен ... ... ... бұл ... ... ... қызметі төмендегідей қауіпсіздік
түрлерін сақтайды:
➢ Жергілікті халық пен қоршаған орта қауіпсіздігі;
➢ Экономиканы қорғау;
➢ Халықаралық қауіпсіздік.
Есірткі төңірегіндегі қылмыстар
Дүниежүзілік есірткімен айналысатын ... ... ... ... героин, марихуанна, және басқа да есірткі түрлерін сатумен
айналысады. 1990 жылы ... ... ... заттарымен
күрес бойынша қабылданған ұлттық жоспарда, кеден органына есірткі қылмысы
бойынша өте қажет міндет белгіленген.
Есірткі заттарының ... мен оны ... ... ... ... ... байланысты болып келеді. Өйткені көбінесе есірткі заттары
басқа мемлекеттерден Германияға еніп отырады.
Бұл күресті сәтті жүргізу үшін ... бар ... ... ... ... қажет. Кеден органдары халықаралық тауар айырбас
тәжірибесіне ... және ... ... ... ... тығыз
қатынастарынұстана отырып, сонымен қатар әлемнің барлық ... ... түсе ... бұл ... ... ... қазыналар бөлуде. Бұл
мақсатта айтып өтетін жағдай ақпараттық ... ... ... ... ... тез ... басқа елден келген ақпаратты өңдеп, оны басқа да тиісті
қатысы бар ... мен ... ... ... ... ақпарат жүйесіне қазіргі уақытта қолданыста болған «Балкан-
инфо» ақпарат жүйесі 28 мемлекетке қызмет етуде. Бұл ... ... ... Ал ... ... бойынша күдікті заттар тасымалдануы
«Маринфо» ... жүйе ... мүше ... ақпараттық алыс-берісте болады.
Халықаралық кеден ұйымы да бұл ... ... ... болсын
өзінің жан-жақты анықтау қызметі бойынша іздестіру, ... ... ... ... ... ... мемлекеттің ішінде кеден қызметі
мен ... ... ... істеуі, әрине өз бетінше жетістік. Өйткені
кеден органына құқық ... қай түрі ... ... Мысалы есірткі контрабандасы мен ақша жымқыру бойынша.
Кеден органдарының есірткі контрабадасы мен ... ... ... бірі ... ... ... болады: Жыл сайынғы есірткі
қылмысының 70%-ін кеден органдары тіркейді.
Қару-жарақ контрабандасы
Қару-жарақ контрабандасы және онымен ... ... ... ... ... ... және ішкі ... органдарымен тәркіленген қару-жарақ
саны күннен-күнге артуда. Бұрынғымен салыстырғанда. ... ... ... ... айтып кету артық ... Бұл ... ... ... де ... ... Мұның себебі Шығыс Европа
елдерінде және Франциямен Белгия қару-жарақ биржасындағы ... ... ... ... ... ... ... айналысқа шығаруымен
байланысты.
Қазіргі уақыттағы Шығыс Европамен ашық шекара және бақылаусыз
Европаның ... ... ... ... Германия территориясына алып
келуді оңайлатып жіберді.
Бұл жағдайды жеке ... ... ... ... саудасымен
айналысатындар да пайдалануда.
Радиактивті материалдардан қорғану
Ядролық жанар-жағармай мен ... да ... ... ... ... ... уақытта қысымын арттыруда. Бұл жағдай
кеден органын басқа елден ... ... ... да ... ... ... Мұндай заттарды алып келу соңғы уақытта Шығыс ... ... ... ... ... ... туғаннан соң кеден органдары
бойвнша аз уақыт ... ... ... ... ... ... уақытта радиациялық өлшеуіш қолдануда.Егер
радиоактивті ... ... алып ... ... ... туа қалған
жағдайда, тез арада жергілікті радиациялық қорғау органдары іске ... ... ... жалған тауар белгісімен алып өту немесе ... ... ... ... алып өту ... ... ... органдарына көптеген
артық істер мен зияндарын алып келеді. Мұндай жағдайлар көбінесе ... ... ... ... ... ... тауарлар мен көлік-
құралдары келген уақытта болады.
Ал бұл ... ... ... ... ... ... текстилді заттар,жоғары сапалы сағаттар,иіс сулар,музыкалық
заттар,сонымен қатар компютерлерді ... ... ету ... ... ... ... бұзу ... құқықты бұзу арқылы
келіп жатады.
Жоғарыда аталып өткен тауарлар ... ... ... ... ... ... ... мен отандық сауданы ... ... ... ... ... орналасқан бас қаржы
дирекциясында Федералды Германия Республикасы ... ... ... айтылып өтілген.
2.3. Кеден Органдарының жедел бөлiмшелерiнiң ... ... ... ету және ... ... êåëãåí æåäåë - içäåñòiðó øàðàëàðûí ½éûìäàñòûðûï, îíû ... îíû ... àëà ... ... åòó ºàæåò. Á½ë äåãåíiìiç
àëäûìåí æà»àäàí ïàéäà ... ... ... ... ... òàëäàï, êåéiííåí îñû òóûíäà¹àí æà¹äàé¹à áàéëàíûñòû øåøiìäåð
ºàáûëäàíàäû æ¸íå îñû øåøiìäåðäi øåøóãå ºàæåòòi º½ðàëäàð àíûºòàëàäû.
̸ëiìåòòåðìåí ºàìòàìàñûç åòó ... - ... ... æåêå ... òàáûëàäû. Æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòi ïðîöåñi ... ... ... ... ... íåìåñå æåäåë á¼ëiìøåëåðãå ºàæåò
ñîíûìåí ... ... ... ... ... äà ... ... ʼï
æà¹äàéëàðäà îñû àëûí¹àí ì¸ëiìåòòåð òà¹û êiìãå êåðåê áîëàòûíû ... ... ... ... ... ... àòºàðóû ¾øií ì¸ëiìåòòåð àëàòûí
àðíàéû ìåõàíèçì ºàæåò . Îñû ... ... ... ... ... ìåí ... ... ì¸ëiìåòòåð àëûï, îíû ºîëäàíà àëóû ºàæåò.
Áàñºà ºûçìåòêåðëåðìåí òàáûë¹àí ì¸ëiìåòòåðäi áåëãiëi áið ò¼ðòiï àðºûëû
àëûï, îíû æåäåë ìàºñàòòàðäà ºîëäàíó¹à áîëàäû.
Ñîíûìåí ... ... ... - á½ë æåäåë - içäåñòiðó
ºûçìåòiíi» ¸ðò¾ðëi ... ... ... ... àéûðáàñòàóäû
½éûìäàñòûðó æ½ìûñòàðû.
æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií ì¸ëiìåòòåðìåí ºàìòàìàñûç åòó ... ... Á½ë ... ... åòó ... ìiíåçäåìåãå èå æ¸íå îñû
ì¸ëiìåòòåðìåí ºàìòàìàñûç åòó íåìåñå æåäåë ºûçìåòêåðëåðãå æ¾êòåëãåí.
2) ̸ëiìåòòåðìåí ºàìòàìàñûç åòó îñû àðíàéû ... ... ... èíôîðìàöèÿ-àíàëèòèêàëûº á¼ëiìøå, á¼ëiìøåëåðãå
æ¾êòåëãåí.
3) ̸ëiìåòòåðìåí ºàìòàìàñûç åòó ... ... - ... ... Îë æ½ìûñ áà¹ûòûí àíûºòàó æ¸íå º½ºûºá½çóøûëûº ôàêòiëåðií
içäåó æ½ìûñû æ¸íå îñû æ½ìûñòàð í¸òèæåñií òàëäàó.
Æåäåë - ... ... ... ... åòó ... ìà¹ûíàäà¹û îïåðàöèÿëàðäû ºàìòèäû. Æåäåë ºûçìåòêåðãå iñ-æ¾ðãiçóãå
ºàæåòòi ì¸ëiìåòòåðìåí ... åòó ... ... ... æèíàó.
2) Òàáûë¹àí ì¸ëiìåòòåðäi äîêóìåíòòi ò¾ðäå æèíàºòàó.
3) ̸ëiìåòòåð áàçàñûí êîìïëåêòòåó.
4) æåäåë ... ìåí ... ... ... ... æåäåë á¼ëiìøåëåðiíi» æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòòåðií
ì¸ëiìåòòåðìåí ... ... ... ¾øií ... ñôåðàñûíäà
ì¸ëiìåòòåðäi» ºàóiïñiçäiê æ¾éåñií º½ðó ºàæåòi. Îñû æ¾éåíi» ... - ... ... iñi ... ... ... - içäåñòiðó ºûçìåòiíi» º½ºûºòûº íåãiçäåði:
1) ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» Êîíñòèòóöèÿñû, çà»äàð æ¸íå áàñºà äà
²àçàºñòàí ... ... ... ... - içäåñòiðó ºûçìåòií æ¾çåãå àñûðàòûí îðãàíäàð ¼ç º½çûðåòi
øå»áåðiíäå íåãiçãi ç໹à ñ¾éåíiï íîðìàòèâòi ... ... ... àêòiëåðäå æåäåë - içäåñòiðó øàðàëàðûí ½éûìäàñòûðó ìåí
æ¾çåãå àñûðó òàêòèêàñû ê¼ðñåòiëãåí. ... - ... ... ... ... ... ... ìåí º½ºûºòàðûíû»
ñàºòàëóûí ºàìòàìàñûç åòåòií øàðàëàð:
1) ... - ... ... ... ... êåçiíäå àëûí¹àí
ì¸ëiìåòòåðäi çà»äà ê¼ðñåòiëìåãåí ìàºñàòòàðäà ºîëäàíó¹à ... ... - ... ... ... ... ... iñ-¸ðåêåòiíå æî¹àðû
ò½ð¹àí îðãàí¹à íåìåñå ïðîêóðàòóðà¹à, ñîòºà øà¹ûìäàíó¹à áîëàäû.
3) Ïðîêóðàòóðà íåìåñå ñîò òàëàáû áîéûíøà øà¹ûìäû æàí-æàºòû æ¸íå òîëûº
ºàðàó ... ... ...... ìåí ... ... æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòi í¸òèæåñiíäå àëûí¹àí ò½ë¹àíû» æåêå ¼ìiði
ìåí àáðîéû òóðàëû ì¸ëiìåòòåð ... ... æ¸íå ... Òåê á½ë ... çà»¹à ºàéøû iñòåð áîëìàóû ºàæåò.
1996 æûë¹û 15 øiëäåäåãi ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíò ... ... ... - ... ... æ¾çåãå àñûðà àëàäû.
æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií æ¾çåãå àñûðóøû îðãàíäàðäû» ìiíäåòòåði:
1) ´ç ... ... ... æ¸íå æåêå ... ... ... ... ìåìëåêåòòi» ºî¹àìíû» ìåíøiãiíi»
ºàóiïñiäiãií ºàìòàìàñûç åòó æ¸íå îëàðäû» ýêîíîìèêàëûº æ¸íå ºîð¹àíó
ïîòåíöèàëûí íû¹àéòó.
2) ²ûëìûñòûº iñ ... ... - ... ... ... ... òàïñûðìàëàðûí, ïðîêóðîðäû» æàðëûºòàðûí æ¸íå ... ... ... ... ºàóiïñiçäiãiíå ºàóiï ò¼íäiðói ì¾ìêií äåãåí
àíûºòàë¹àí ì¸ëiìåòòåðäi æ¸íå ... ... ... ¼êiìåò îðãàíäàðûíà óàºûòûëû, õàáàðëàï ò½ðó.
4) Êåëiñiì - øàðò íåãiçiíäå õàëûºàðàëûº º½ºûº ºîð¹àó ½éûìäàðûíà æ¸íå
øåòåëäi» ... ... ... ... ... ... ... æåäåë - içäåñòiðó øàðàëàðûí îðûíäàó êåçiíäå êîíñòèòóöèÿíû,
ºàìòàìàñûç åòó æ¸íå ... ... ... ... ... - içäåñòiðó ºûçìåòi» æ¾çåãå àñûðóøû îðãàíäàðäû» æàóàïêåðøiëiãi:
1) æåäåë - içäåñòiðó øàðàëàðûí æ¾ðãiçó êåçiíäå º½ºûººà ºàéøû êåëåòií
iñ-¸ðåêåò æàñà¹àí ºûçìåòêåðëåð, ... åòiï ... ... ñ¸éêåñ
æàóàïêåðøiëiêêå òàðòûëàäû.
2) æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií æ¾çåãå ... ... ... ... ... ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» çà»ûíà
ñ¸éêåñ ¼çi ... - ... ... ... ... áîëàòûíäàð:
1) ²ûëìûñòûº iñòi» ºîç¹àëóû.
2) Æàñàëûíàòûí, æàñàëûíûï ... ... ... ... ... ... ò¾ñói.
3) Àçàìàòòàðäû» áåëãiñiç æà¹äàéäà æî¹àëóû æ¸íå òàíûëìà¹àí ¼ëiêòi»
òàáûëóû êåçiíäå.
4) ... ... ìåí ... ... ... ... áàðëàóøûëûº iñ-¸ðåêåòi êåçiíäå.
5) ²ûëìûñòûº iñ-áîéûíøà æåäåë - içäåñòiðó ... ... ... ... ... ... æ¸íå ... - içäåñòiðó ºûçìåòií æ¾çåãå àñûðóøû îðãàíäàð¹à iñ-¸ðåêåòïåí
ê¼ìåêòåñó:
1) Ëàóàçûìäû ò½ë¹àëàð æ¸íå áàñºà äà ìåìëåêåòòiê ... ... ... ... ... ... á¼ëiìøå ºûçìåòêåðëåði
æ¸íå ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» ... ... ... ... ... ... àñûðóøû îðãàíäàð¹à ¼ç ºûçìåòòåðiíäåãi
êåëå»ñiçäiêòåðäi øåøóãå iñ-¸ðåêåòïåí ê¼ìåêòåñói êåðåê.
2) Æåêå ò½ë¹àëàð ¼ç ... ... - ... - ... ... ... æåäåë - içäåñòiðó øàðàëàðûí ½éûìäàñòûðûï æ¸íå
æ¾ðãiçóãå ê¼ìåêòåñói.
3) æåäåë - ... ... ... ... ... ... ... iñ-ºàáiëåòòiëiãi áàð ò½ë¹àëàðìåí áiðãå ºàðûì ºàòûíàñ æàñàó
òóðàëû êîíòðàêòû º½ðó¹à º½ºû¹û áàð.
æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòi í¸òèæåñií ... ... ... - ... ... ... àëûí¹àí ìàòåðèàëäàð òåðãåó iñ-
¸ðåêåòòåðií æ¾ðãiçóäå ºîëäàíûëóû ì¾ìêií æ¸íå æåäåë - ... ... ... ... ...... ò¾ðiíäå ºîëäàíûëóû ì¾ìêií.
2) æåäåë - ... ... ... ... ... áið ... - ... øàðàëàðû, ì¸ëiìåòòåðäi» ºàéíàð
ê¼çäåði ìåí àëó ¸äiñòåði æ¸íå ìåìëåêåòòiê íåìåñå ... äà ... ... äà ... ... º½ïèÿ åøºàíäàé æàðèÿëàíó¹à
æàòïàéäû.
3) ʸñiáè ìiíäåòií îðûíäàó áàðûñûíäà ... ... ... - içäåñòiðó
ºûçìåòi òóðàëû ì¸ëiìåòòåðäi æàðèÿëà¹àí ò½ë¹à ... Çà» ... ... ... - ... ... ... àñûðó êåçiíäå ð½ºñàò åòiëìåéòií iñ-
¸ðåêåòòåð:
1) Àäàìíû» ... ìåí ... ... ... ... ... ïàðòèÿëàð, ºî¹àìäûº æ¸íå äiíè áiðëåñòiêòåð ì¾ääåëåð ¾øií iñ-
¸ðåêåò æàñàìàó.
3) Àçàìàòòàðäû» º½ºûºá½çóøûëûº æàñàó¹à ... ... ... - ... ... ä½ðûñ åìåñ ì¸ëiìåòòåðäi
ºîëäàíáàó.
æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií æ¾çåãå ... ... ... ... ... ... ... Ðåñïóáëèêàñûíû» Çà»ûíà æ¸íå êåëiñiì-øàðòûíà ñ¸éêåñ ²Ð-íû»
òåððèòîðèÿñûíäà øåòåëäiê îðãàíäàð æåäåë - ... ... ... ... ... øåòåë Çà»äàðûíà æ¸íå ñîë åëäåðìåí îðíàòûë¹àí êåëiñiì-øàðòºà,
ñ¸éêåñ ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòi» æ¾çåãå
àñûðóøû ... ... ... ... ... ... øàðàëàðûí áiðiãiï æ¾çåãå àñûðóû.
æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií æ¾çåãå àñûðóøû îðãàíäàðäû Ðåñïóáëèêàëûº
æ¸íå æåðãiëiêòi áþäæåò ... ... ... Á½ë ... ... øåòåë âàëþòàñûíäà áîëóû ì¾ìêií.
Îåðàòèâòi-içäåñòiðó ºûçìåòií ìàòåðèàëäû-òåõíèêàëûº ºàìòàìàñûç åòó
ìûíàëàðìåí æ¾çåãå àñûðûëàäû:
Ðåñïóáëèêàëûº æ¸íå ... ... ... øåøiìi áîéûíøà ò¸ðêiëåíãåí: àâòîòðàíñïîðò, ... ... æ¸íå ... ... ... - ... º½ðàëäàð,
îðãòåõíèêà æ¸íå áàñºà äà ì¾ëiêòåð.
æåäåë - içäåñòiðó ... ... ... ... ... æ¸íå ... ... æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií æ¾çåãå àñûðóøû îðãàí ºûçìåòêåðëåði
ìåìëåêåò ºàìºîðëû¹ûíà àëûíàäû æ¸íå ... ... ... ... - ... ... ... àñûðóøû îðãàí ºûçìåòêåðëåðiíi»
çà»äû iñ-¸ðåêåòòåðiíå îñû, iñêå ºàòûñòû º½çûðåòòi ò½ë¹àäàí ... ... ... ... - ... ... æ¾çåãå àñûðóøû îðãàííû» áàñòûºòàðû ¼ç
ºûçìåòêåðëåðiíi» æåêå ºàóiïñiçäiãií, ì¾ëiêòi» ñàºòàëóûí ... ... ... æåêå ... ... åòói ... æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií æ¾çåãå àñûðóøû îðãàí ºûçìåòêåðëåðiíå
ìûíàäàé æà¹äàéëàð æàñàë¹àí: ìåäèöèíàëûº ... ... ... äàéûíäûº àëó, ê¸ñiáè áiëiêòiëiãií àðòòûðó¹à.
æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií ... ... ... ... ... ... ... æ¸íå º½ºûºòûº ºîð¹àëóû:
1) æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií æ¾çåãå àñûðóøû îðãàíäàðìåí ... ... ... ... ... àëûíàäû.
2) æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií æ¾çåãå àñûðóøû ... ... ... ... ìåí îëàðäû» æàí½ÿ ì¾øåëåðiìåí áiðëåñiï iñ-
àòºàðàòûí àçàìàòòàð ìåí îëàðäû» æàí½ÿ ì¾øåëåðiíi» äåíñàóëû¹û, ¼ìiði
ìåí ... ... ... îñû ... ... ... ¸ðåêåòòi
áîëäûðìàó æ¼íiíäåãi áàðëûº êåðåêòi øàðàëàðäû ºîëäàíó.
3) æåäåë - ... ... ... ... ... ò¾ðäå iñ-àòºàð¹àí àçàìàòòàð òóðàëû ì¸ëiìåòòåð
ìåìëåêåòòiê º½ïèÿ áîëûï òàáûëàäû æ¸íå îëàðäû» ... ... ... ... ¹àíà æàðèÿëàíàäû.
4) æåäåë - içäåñòiðó ºûçìåòií æ¾çåãå àñûðóøû îðãàíäàðìåí ... ... ... º½ºû¹û áàð æ¸íå çåéíåò àºûìåí ºàìòàìàñûç
åòiëóãå º½ºû¹û áàð.
5) æåäåë - içäåñòiðó øàðàëàðûí æ¾çåãå àñûðó ... ... ... îíû» ... ïîñîáèÿ áåðiëåäi æ¸íå îñû îïðàòèâòi-içäåñòiðó
øàðàëàðûí æ¾çåãå àñûðó êåçiíäå ... ... ... ... ... º½ºû¹û áàð.
3 - ТАРАУ. ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ КБД ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТӘЖІРИБЕСІ
3.1. Контрабанда және кеден ережелері және ... ... ... ... кеден органдары күкык қорғау қызметін орындау барысында белгілі бір
нәтижелерге жетті. 2005 жыл және 2007 ... ... ісі ... ашу едәуір өскен.
ҚР кеден органдарының маңызды міндеттері эканомикалық қылмыстармен
және әкімшілік құкық бұзушылықтармен, ... ... және ... есірткі заттарының, қару-жарақтың, Республиканың мәдени-
тарихи күндылықтарының заңсыз өтуімен тиімді күрес ... ... ... ... ... құқық қорғау қызметін жүзеге асыра отырып
эканомикалық қылмыстармен күресте маңызды жұмыстар атқарады.
Біз талдау жасай келе ... ... ... ... ... іс ... ... Мұндағы әсіресе кеден шекарасын кесіп
өту кезіндегі тауарларды алып өту ... ... ... айтуға
болады. Бұған себеп ... ҚР ... ... ... ... ... ... болуы. Жалпы айтқанда көп тауар
түрлері өте аз көлемде кедендік ... ... яғни 209 бап ... ... бұзушылықтар болатын.
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша қозғалған қылмыстық істер (дана)
| |2006ж. |2007ж |+/- ... ... ... |52 |60 |+8 ... бап, ... ... |22 |25 |+3 ... бап, есірткі заттар мен басқа да|9 |12 |+3 ... ... ... бұйымдардың| | | ... | | | ... бап, ... ... мен |9 |9 |0 ... ... ... | | | ... да баптар |12 |14 |+2 ... ... ... саны |23 |38 |+15 ... саны |2 |2 |0 |
|1 ... ... ... |26 |30 |+4 ... ... ... ... ... ... салыстырмалы талдау
көрсетіп отырғандай, ҚР ҚК 209 бабының 1 бөлігі бойынша 3 ... ... ҚР ҚК 250 бабы ... 3 ... ... ... ҚР ҚК цбасқа да
баптары бойынша қозғалған қылмыстық ... 2 – ге ... ... ... ... 2007 жылы осындай 2006 жылмен салыстырғанда соттардың
қарауына жіберілген ... ... 15 іске ... ... ... басқада сыртқы экономикалық қызмет саласындағы құқық бүзушылыққа қарсы
құқық ... және т.б ... ... құзіреттілігі шегін анық
түрде ... ... ... ... ... ... ... нормативтік базасын құру және кеден ... ... ... ... ... ... ҚР ... ісі
туралы заңдар нормаларын, кедендік ... ... үшін ... ... сферасындағы қылмыстар бойынша қолданылуды ұйымдастыру қажет.
Өткен жылғы кезеңмен салыстырғанда осы ... 1 жыл ... ... ... ... ... тапсырылуы 57%-ке өскен.
Соттық тәжірибе көрсеткендей мұндай ... ... ... ... ... қарсы жасалған әрекеттер жазаға сәйкес келмейді.
Соттық істе осыған ұқсас істі ... ... ... анықталмаған
ұзартылған қылмыстық құқықбұзушылық түсінік туралы сұрақ туады. Көрсетілген
түсініктің құқықгық ... ... ... ... алып ... ... ... құқық қолдану практикасын
іске асыру кезінде проблема болып табылады.
Бұдан басқа заңға сәйкес кеден органы қылмыстық ... ... ... және ... соттық отырыскд қатысуға тек ... ... ... ... ал ... ... ... келіспесе
өзінің жағына сәйкес ұсыныстар ұсына алмайды және өзбетімен жеке ... ... ... тікелей жоғарғы тұрған сотқа ұсына алмайды.
Жоғарыда айтылғандарда ... ... ... ... және ... ... түсінігін енгізу, қылмыстық
істер бойынша қарауға қатысушы ретінде ... ... ... мақсат
тұтып отыр.
2007 жылы 23.12.2007жылы ОҚО бойынша КБД мен ҚР ҰҚК қызметкерлерімен
бірлесіп өткізілген жедел-іздестіру шарасында, Мақтаарал ... ... ... бекетінен Өзбекстан Республикасынан Қазақстан аумағына
ешқандай құжатсыз 4 124 610 теңге сомасындағы ... ... ... ... қол ... Аталған іс бойынша ҚР ҚК 209 ... ... ... ... іс ... ... ... және зергерлік бұйымдар
4 124 610 теңге көлемінде тәркіленіп іс бойынша жаза қолданылды. Осы мерзім
ішінде мақтаарал ... ... С.А. ... ... іс ... аяқ-
киім түріндегі тауарларғ,а қатысты 1 208 000 теңге көлемінде тәркілеу
жасалып, жаза қолданылды.
10.03.2007 ж. ОҚО КБД және ОҚО ҰҚК ... ... ... ас ыруы ... ... ... ... Жумабеков А.А. Өзбекстан
азаматы 8 882 грамм көлемінде «героин» алып ... ... ... ... ... ... ... Юлчиев Б.Т. 67 817 грамм
кептірілген «марихуанна» алып өтпек болған кезінде қолға түсірілді. ... ... ... істері жүргізіліп, қылмыстық іс қозғалды.
Сонымен қатар, басқа да жедел тосқауыл іс-шарасын ҚР кедендік бақылау
комитетінің шеңберінде Оңтүстік Қазақстан облысы кеден ... ... ... ... - Өзбекстанмен шекарада орналасқан аудандарды
кесіп өтетін ірі көлемдегі тауарлар мен ... ... ... айналысы тыйым салынған есірткі, қару-жарақ және т.б. ... ... ... ҚР аумағына заңсыз әкелінген тауарлардың
алдын-алу, жолын кесу және ... ... ... ... ... ... Қазақстан облысы Кедендік бақылау
Департаменті қызметкерлерімен 1375 жуық кеден ісіндегі кұқық бұзушылық
актілер ... ... ... ... ... астам айыппұл
салынып, 951 әкімшілік іс соттың қарауына жіберілді.
Кинологиялық қызмет
Қазіргі кезде Оңтүстік Қазақста облысы ... ... ... ... ... штатта 15 инспектор -
кинолог және 20 қызметтік-іздестіру иттері бар.
Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... орталығында маман – кинологтар 1-й курс
инспектор-кинолог дайындығынан өтіп жатыр.
Оңтүстік Қазақста облысы бойынша Кедендік ... ... ... салу ... ... ... ... облысы бойынша Кедендік Бақылау Департаментінің
Құқықбұзушылықтар және қылмыстармен ... ... ... ... ... ... Аталған құрылым төмендегідей құрамнан
тұрады:
1. Кинологиялық бөлім бастығы - К. Такенов;
2. ОҚО КБД ... ... ... – П. ... Бас ...... ... кинологы – Н. Лисицын
4. Бас маман – ... ... ... – А.Подцерковный
Кинологиялық бөлімнің жедел бағыныштылығында ... ... ... ... 16 ... – кинолог бар.
1. Аға маман – кинолог Полатбеков Б. - ...... Аға ...... Мусаев А. - ...... ...... ... А. - ... – Жолы»
4. маман – кинолог Исмаилов А. – ... ...... ... Р. – ... Аға ... – кинолог Азимбердиев К. – «Казыгурт»
7. Аға ...... ... Б. – ... ...... ... К. – ... ...... ... С. – ... Аға ... – кинолог Абдрахманов Н. – «Б. ... ...... Зуев В. – ... маман – кинолог Аманов О. – ... ...... ... С. – ... Аға маман – кинолог Серикбаев С. – ... ...... ... О. - ... маман – кинолог Толкодубов К.П. - ... ... ҚР КБК ... Орталығында біліктілігін арттыруда.
ОҚО КБД балансында 25 қызметтік-іздеу иттері бар, олардың 3 ... ... ... 1 ит ... ... «Малинуа» тұқымынан, сондай-
ақ бір ит ... ... ... сыйға тартқан неміс
овчаркасы «Бий» атты тұқымынан.
2004 жылдан ОҚО ... КБД – ның ... ... ... істей
бастады. Ол қызметтік-іздеу иттерін тексеруді және қайта дайындықтан
өткізуді жүзеге ... ... ... ... екі рет ... кинолог
- мамандардың және қызметтік-іздеу иттерінің қатысуымен практикалық және
теориялық сабақтар өтіп тұрады.
Маман – кинологтар қызметтік-іздеу иттері ... ... ... тексерулерін өткізеді.Сонымен қатар, маман – кинологтар кеден жедел
топтарымен ... ... ... ... ... ... ... өткізудің жолын кесу операцияларына қатысады. Сондай-ақ, олар
басқа да құқық ... ... ... профилактикалық өткізіліп
жатқан шараларға қатынасады. Мысалыға айтатын болсақ ... ... ... және ... ... ... проблемалары
және жетiлдiру жолдары
Біріншіден, мемлекеттік шекараны техникалық қамсыздандыру қажет.
Екіншіден, құқық қорғау қызметкерлеріне контрабандамен күресті ... үшін ... ... ... ... ... азаматтардың көмектері қажет.
Республиканың әрбір азаматы контрабандалық ... ... ... жоқ) ... ала ... ... бюджеттің кіріс бөлігін азайтып
отырғанын білуі керек. Осыған сәйкес мемлекет ... ... ... міндеттерін орындай алмайды: ... ... мен ... ... ... уақтылы бере алмайды. Сонымен бірге мемлекет әлеуметтік
бағдарламаға да ... бөле ... Елге ... бере ... біз, ... ... ... өзімізге жәрдем етеміз.
Есірткі заттардың контрабандасымен күрестің тиімділігін арттыру үшін
кеден органдарына жедел іздестіру қызмет субъектісі статусын беру керек.
ҚР ... ... ... ... жағдайлармен бірнеше бағытта
күресуге тырысады. Бірінші кезекте – ... ... ... ... ... ... құжаттарды, тауарлардың шығуын және олардың
импорт бойынша операциялардың заңдылығын бақылау міндеттері ... іс ... ... ҚР кеден шекарасы арқылы өтетін тауарлар
ағымына бақылау ... ... жоқ. ... ... ... себептер
бар: бірінші кезекте шекараны ... ... ... ... ... нашар техникалық қастамасыз етілуі. Сонымен бірге
қызметкерлердің ... ... да ... роль ... Осы себепті
парақорлық, «туысқандық байланыстар» туындайды.
Келесі кезеңде ... ... Ішкі ... министрлігінің
қызметкерлері айналысады және бірінші кезекте қаржы полициясының бөлімдері.
Контрабандамен күрес Республиканың ... де ... ... Ішкі ... ... ... маңызды автомагистральдарына бақылау
жасауға ... ... ... ... ... ... ... бірге, тексеру контрабандистер өздерінің тауарларын
өткізуге тырысатын ... ... мен ... жүргізіледі. Бірақ
әрқашанда бұл бағытта барлығы ойдағыдай бола бермейді. Біріншіден, Ішкі
істер органдары бақылау ... үшін осы ... ... ... ... сыбайластығы туралы ұмытпау керек. Олар пара арқылы
басшы органдардан заңсыз тауарлары үшін құжаттар базасын ... ... ... ... ... – бұл жеке ... бақылау болып табылады. Ішкі
істер органдары контрабандалық тауарды нақты заңсыз сату ... ... ... ... бұл өте қиын да ... ... ... әр
сатушының жанына бір-бірден полиция қызметкерін қоя алмайсыз.
Сонымен қатар, контрабандистер өздерінің әдістерінің ... ... ... жаңартып отырады.
Контрабанданы тауып, анықтап, ұстау үшін кеден қызметкерлері мен ... ... ... тек ... қызмет етіп қана қоймай, сонымен
бірге жақсы психолог болуы ... ... ... ол – ... ... контрабандалық тауарларды
күн сайын ұстағанмен, құқық қорғау органдарымен осы қылмысты ашу болып
табылады.
Аталған ... ... ... есірткі заттарының жолын кесу
қызметінің баяю жүріп жатқандығын көрсетеді.
Сондықтан:
1. ОҚО КБД кинологиялық ... ... ... ... ... қатаң тексеру қажет. Яғни ... ... ... ... тексеру;
2. Есірткі заттарының заңсыз алып өту әрекеттерінің ... ... ... технологиялық сызбасын жасау;
3. ҚР кеден ... тез ... ... алып өту ... ... ... үшін жағдай жасау;
4. Үлкен ауқымда жүктер өтетін кеден бекеттерінде жүктерді тексеру үшін
жеткіліксіз болып жатқан ... ... және ... иттерінің
санын және ауысып жұмыс істеу уақытын реттеу керек.
Кинологиялық салада мынандай проблемалар да жоқ емес:
1. Кеден ... - ... ... ... ... жоқ.
Арнайы орындар жоқ ( «Шымкент – ... ... », ... ... )
2. ... ... толық қанды үйрету-оқыту жаттығуларын өткізу үшін
мынандай жағдайлар жетіспейді:
жаттығу алаңында вагон жоқ, ... ... ... ... ...... орындықтар, жүргізуші орны жоқ, яғни ... ... ... ... ... ... ... жоқ, иттердің жүгіру
алаңында кедергіден секіру құрылысы бітпеген, жаттығу алаңдарында қоршалған
орындар жоқ. Осы ... ... ... ... ... де ... қызметтік-іздеу иттерінің тамақтану табақтары жоқ;
- қызметтік-іздеу иттеріне күтім жасалатын инвентарьлар жоқ;
- иттердің үйшіктері мен орындары жоқ.
3. Питомникке өту жолы жоқ, яғни ... және ... ... ... ... болып жатады.
4. Сонымен қатар, көптеген накокурьерлер өткізі-бақылау бекеттерін ... Бұл ... ... ... ... ... ... қатар айналма жолдар мен жасырын жолдар да өте көп. ... ... ... қызметтері курьерлердің құйтырғы айлаға
баруларымен қиындап кетті. Көп жағдайларда есірткі заттары басқа заттармен
жасырылады. ... қол ... ... ... конструкциялардың
ішіне, адам организмі ішінде және т.б.
5. Нәтиженің төмендеуіне сонымен қатар, ... ... ... ... ... ... ... түсіндіруге болады.
Қорыта айтқанда Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Кедендік ... ... ісі ... ... және әкімшілік
құқықбұзушылықтармен ... ... ... 2007 жылы ... ... ... ... бар. Аталған кемшіліктердің алдын алу ... жою ... ... ... облысы бойынша Кедендік Бақылау
Департаменті қызметкерлері өздеріне ... ... ... ... ... қамтамасыз етуде міндеттерді орындап, олқылықтарды
болдырмайды деп сенуге болады, өйткені ... ... ... ... үшін жағдайлар жеткілікті.
²îðûòûíäûëàð ìåí ½ñûíûñòàð
²îðûòà êåëå, ²àçàºñòàí ... ... ... ... æ¸íå ... ... ... îðàéäà ìåí ¼çiìíi» äèïëîìäûº
æ½ìûñûìíû» òàºûðûáûíà áàéëàíûñòû áiðàç ì¸ñåëåëåðäi àòàï ... ... ... ... iñi ... ... ... ñàíûíû»
æûëäàí æûë¹à ¼ñói.Îíû» ñåáåïòåði ... ... ... ... ... ... ... àéûðìàøûëû¹û æ¸íå
êåéáið åëäåðäi» ½ñòàíûï îòûð¹àí ñàÿñòû.ιûí ìûñàë ðåòiíäå ´çáåêñòàíäû àëó¹à
áîëàäû.Îë ìåìëåêåòïåí ²àçàºñòàííû» ... ... ... ... ... åêi ìåìëåêåò àðàñûíäà¹û øåêàðàíû» æàáûº áîëóû.
°ñiðåñå Ðåñïóáëèêàìûçäû» î»ò¾ñòiê ¼»iðiíäå ... ... ... ... ²ÕÐ æ¸íå ´çáåêiñòàí Ðåñïóáëèêàñûìåí øåêàðàëàñ áîëóû.Ñîíûìåí ºàòàð
Èðàí,Òóðêèÿ,Àó¹àíûñòàí,
Ò¸æiêñòàí ìåìëåêåòòåðiíåí êåëãåí òàóàðëàðäû» îñû ... iøêå åíói. ... ... ... ìåíi» ½ñûíûñûì ´çáåêiñòàí ìåìëåêåòi àðàñûíäà¹û ñàÿñè
ì¸ñåëåëåðäi øåøó. Ñîíäàé-ຠñîë åëäåðäi» êåäåí îðãàíäàðûìåí òû¹ûç áàéëàíûñ
îðíàòó.
Åêiíøi ... ... ... ... ... ... ñàé ... òåõíèêàëûº º½ðàëäàðìåí òîëûº ºàìòàìàñûç åòiëìåãåíäiãi.
Жоғарыда аталған талдаулар мен негіздерге сүйене отырып мен ... ... ... мен ... құралдарының Қазақстан Республикасының кедендік
шекарасы арқылы өтуі кезінде рұқсат ... ... ... ... ... контрабанда мен кедендік құқық бұзушылықтарға қарсы
күрестің нысандары мен ... ... ... ... тергеудің әдістемесі мен Қазақстан Республикасының
құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимылдың тетігін әзірлеу;
4) есірткілердің, ... пен ... ... ... ... ... ... жөніндегі шараларды күшейту,
интеллектуалдық меншік құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету;
5) кеден ісі саласындағы қылмыстар мен ... ... ... есеп пен ... ... ... ... ережелерін бұзушылықтарымен, өткізіліп жатқан кеден процедураларын
топтастыру, халықаралық терроризммен ... ... діни ... ... ... тиімді жүзеге асыру мақсатында, жасалған
келісімдер шеңберінде шет елдердің кеден ... ... ... ... ... ісі ... ... ашуда әдістемелік жасайтын бірыңғай
республикалық ғылыми-әдістемелік институтын құру. Институтта Қазақстан
Республикасы ... ... ... ... ... ... ... ісі саласындағы барлық көрсеткіштер мен ... ... ... ... ... жүргізу бойынша
біртұтас бағдарлама жасау;
8) Экономика және ... ... ... ... ... ... жүргізудің тиімділігі мен бағыттылығын айқындау саласында құқыққорғау
органдарымен ынтымақтастық және өзара қимыл ... ... ... – кеңестер өткізіп тұру.
Пайдаланылған нормативті-құқықтық
актілер мен негізгі әдебиеттер
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы, 1995 жыл 30 тамыз.
2. Қазақстан Республикасының Кеден кодексі, 2003 жыл 5 ... ... ... ... ісі ... ... Заңы, 1995 жыл 20 шілде №2368 ... ... ... Республикасы заң актілермен
енгізілген: Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші ... ... жыл №2703 және ... жыл ... ... ... 22.11.1996 жыл №47-1; 09.06.1997
жыл №139-1 және 16.07.1999 жыл №426-1; 13.11.2000 жыл №98-ІІ;
4. Қазақстан Республикасының құқық ... ... ... ... ... ... Республикасының Президентінің
Жарлығы 2001 жыл 22 қаңтар №536;
5. Лауазымды ... ... ... ... ... өткеруі туралы ережені бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің ... 2000 жыл 12 ... ... Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігі Кеден
комитетінің ... ... ... ... Үкіметінің
қаулысы 2002 жыл 30 қаңтар №133;
7. Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасының
Кодексі 2001 ... 30 ... ... ... ... ... ... Алибеков “Таможенное дело в Республике Казахстан” Алматы 1997
год;
10. Алибеков “Таможенное право” Алматы 1997 год;
11. ... В.Г. ... ... ... ... 1998 ... ... М.А. “Таможенное право” Алматы 1998 год;
13. Мадиярова Д.М. “Кеден ісін ұйымдастыру және басқару” Алматы ... ... ... ... ... для ... / ... коллектива Б.Н.Габричидзе – Москва 1997 год;
15. Садықов Е. “Ішкі экономикалық қатер” Ақиқат журналы 1, 1998 жыл;
16. М.Шабанбаев “Қауіпсіздік ... де ... ... ... /
13 ... / 2000 ... Ү.Құланбай “Кеден – мемлекеттің ... ... ... ... / 16 ... / 2000 ... Н.Назарбаев “Қауіпсіздікке мән бермеу – ... ... ... ... ... / 25 ... / 2000 жыл;
19. С.Мұса “Еуразиялық Экономикалық Қауымдастық” Егеменді Қазақстан
/ 11 қазан / 2001 жыл;
20. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... жылдарға арналған экономикалық қауіпсіздік стратегиясы”
Егеменді Қазақстан / 27 ... / 2001 ... ... ... ... ... ... жол ашу”
Үкімет жаршысы, 1,2001 жыл;
22. М.Нүркенов “Экономикалық қауіпсіздік күзетінде” ... / 30 ... / 2001 ... ... ... безопасность: таможенные методыи
средства обеспечения”. Внешняя торговля 1995 жыл, 12.
24. Ершов А.Д. Управление экономической безопасностью в ... ... ... ... ... и ... ... безопасности
государства» Ростов на-Дону: 1998 жыл;
25. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. ... ... ... В.А. “Таможенный энциклопедический справочник” Минск
1999 жыл;
27. Бекбосунов И. ... за ... ... ... деятельность, 2001 жыл, 1;
28. Л. Матақбаева "Қазақстан Республикасының Тәуелсiз Ммелекеттер
Достастығындағы интеграциялық ... ... ... журналы, 3,
1999 жыл.
29. М. Нүкенов ... ... ... Егемен
Қазақстан, 2001 жыл.
30. Ә. Дүйсенбек "Бiрiккен Ұлттар Ұйымы және ... ... ... В. Пресняков "Экономическая безопасность: таможенные методы и
средства обеспечения". Внешняя торговля, 1995 год, 12.
32. Аграшенков А.В. ... в ... ... СПб.: ... ... ... А.М. Циклическое развитие управленческой мысли. – В кн.:
Материалы V ... ... ... ... ... Ч. 1. Ставрополь, 1997 год. С. 382.;
34. Бякин Г.И., ... Ю.Н., ... А.В., ... ... ... ... ... через таможенную границу
РФ. СПб., С.- Петербургский филиал РТА, 1998. С. 67-69;
35. Венская конвенция о ... ... ... ... М.: ... ... Гардарика, 1996. С.
303;
36. Ершов А.Д. Управление экономической безопасностью в ... ... ... ... «Таможенная
деятельность и обеспечение ... ... ... на – ... ... филиал РТА, 1998 год.
С. 48-51;
37. Зачесова Г.М. Курс ... ... ... ... ... СПб., 1997 год. ... ... А.Д. Основы управления и организации в таможенном деле.
Учебное пособие. Санкт-Петербург 1999 год.
39. ... В.А. ... ... ... И.Ю. ред. басшылығымен, Минск 1998 жыл;
40. Ғ.Қасымов «Таможенная политика – составная часть государственной
политики», ФЕМИДА, 1998 жыл, 3;
41. Ғ.Қасымов «Казахстану нужна ... ... ... по ... и инвестициям, 1998 жыл., 11-12 беттер;
42. Тенлибаев Н. «Снижение пошлины: вести о таможне», Сегодня, 1998
жыл;
43. Бекбосунов И. ... за ... ... ... ... 2001 жыл., ... ... Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М. Автор,
1996. С. З.;
45. Петров Ю.М., Кудрявцева И.В. ... ... ... ... ... ... С.И. ... управления: курс лекции. М.: РИО РТА, 1996.
С. 101-103;
47. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. М.: ... ... ... А.А. О ... ...... ... в
таможенной службе: тезис докладов международной ... ... ... ВЭД и ... ... России» от 22-23 октября 1996 г. .М.: РИО
РТА, 1996. С. 171-173;
49. Ершов А.Д. Генезис и ... ... дела // ... зап. ... ... РТА, 1998. № 5. С. ... Лозбенко Л.А. Стртегия Всемирной таможенной организации (ВТО) по
модернизации таможенных служб ... ... ... ... ... проблемы современной таможенной
политики России» от 14.12.1995. М.: РИО РТА, 1995. С. 65-66.;
| ... ... ... |
| ... ... ... |
| |2004 ... «____» ______________ |
| |№ ______ ... ... |
| ... Республикасының кеден ісі мәселелері |
| ... ... ... ... ... |
| ... әрі – ... ... ... өз |
| ... ... ... ісі ... |
| ... ... есірткі құралдарының және|
| ... ... ... да ... немесе |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... ... тарапынан жасалған |
| ... ... ... ... кесу бойынша |
| ... ... ... |
| ... ... Республикасы Кедендік бақылау агенттігі
«____» ___________ 200__ жыл № ... ұ с қ а м ... ... ... ... ... ... (басқармасының) мынадай құрамдағы
лауазымды адамдарына:
____________________________________________________________________________
(Аты-жөні, лауазымы, атағы)
___________________________________________________________________________
(кеден органының атауы және ... ... ... ... ... үшін берілді.
Қазақстан Республикасының Кеден кодексіне және «Қару-жарақты бекіту туралы»
200__ жылғы «____» ___________ № _____ бұйрыққа сәйкес оқпен ... ... ... ... ... алып ... және пайдалануға рұқсат
беріледі.
___________________________________________________________________________
(қарудың маркасы және номері, арнаулы құралдардың түрлері)
Қолданылу мерзімі: 200__ жылғы «____» ___________
200__ ... «____» ... ... ... асыру туралы Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау
агенттігі бұйрығының номері және күні)
Қазақстан Республикасы Кедендік ... ... ... ... ... бақылау агенттігінің мөрі
| ... ... ... |
| ... ... төрағасының |
| |2004 ... «____» ... |
| |№ ______ ... ... |
| ... ... кеден ісі мәселелері|
| ... ... ... ... |
| ... ... әрі – Агенттіктің лауазымды|
| ... өз ... ... ... ісі |
| ... ... ... ... |
| ... және айналымнан алынған басқа да |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... органдары лауазымды |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... кесу ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... және тіркеу кітабы
Нұсқаманы тіркеу номері |Нұсқаманың тіркелген күні, уақыты |Құқықтық
статистика жөніндегі комитетте тіркелген күні |Нұсқама ... ... ... көрсетіледі) |Нұсқөаманы берудің негіздемесі (бұйрықтың
номері, күні) |Тексеру жүргізу орны |Тексеру жүргізу мерзімі |Нұсқаманы
алғандағы қолы |Нұсқаманы қайтарып бергендегі қолы ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | ... ҚЫЗМЕТIН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУШЫ ОРГАНДАР
 
Құқық қорғау органдары
Кеден ісі саласында кездесетін қылмыстардың түрлері
-----------------------
Жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асырушы ... ... ... қауiпсiздiк органдары
қаржы полициясының органдары
Қорғаныс министрлiгiнiң әскери барлау ... ... ... күзет қызметi
Әділет министрлігінің қылмыстық-атқару жүйесі органдары
кеден органдары
Құқық қорғау органдары
ҚР Сот жүйесі
Конституциялық ... ... ... ... Ішкі ... ... полициясы
Кеден органдары
Әділет органдары
Заң қызметін көрстеу органдары
(нотариат, адвокатура)
Кеден ісі саласындағы қылмыстар
ҚР ҚК 209 бабына сәйкес -Экономикалық ... ҚК 213 ... ... - ... ... қаражатты шетелден қайтармау
ҚР ҚК 214 бабына сәйкес - Кеден төлемдерi мен алымдарын төлеуден жалтару
ҚР ҚК 250 бабына сәйкес - ... ... ... ... ... ... контрабандысы

Пән: Кеден ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Әкімшілік құқықтың рөлі мен маңызы8 бет
Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивтік катушка17 бет
ҚР-ғы инвестициялық саясаттың мәні мен қажеттілігі32 бет
Іс жүргізудің мерзімдері41 бет
Кеден органдарындағы кедендік рәсімдеу мен бақылау жүргізу тетіктерінің теориялық аспектілері53 бет
Кеден төлемдерін төлеудегі кеден органдарын құқықтық реттеу және бақылау органдары ретiнде кеден қызметiн ұйымдастыру ерекшелiктерi45 бет
Кедендiк транспорт түрлерiн бақылау ерекшелiктерi43 бет
КОНТРАБАНДАНЫҢ ҚЫЛМЫС РЕТІНДЕГІ КЫЛМЫСТЫҚ МӘНІ64 бет
КОНТРАБАНДАНЫҢ ҚЫЛМЫС РЕТІНДЕГІ КЫЛМЫСТЫҚ МӘНІ71 бет
ТАУАР МЕН КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫН РӘСІМДЕУ ЖӘНЕ КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ МЕХАНИЗМІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ73 бет

2008-2015 © stud.kz группа сайтов Stud.kz
Создание сайта - студия Riskk | Time 0.3621

Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

FAQ
Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: +7 777 614 50 20
Жабу / Закрыть
Көмек / Помощь